Державна влада в Україні: проблеми розмежування

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Право і безпека. - 2011. - № 3 (40). - С. 43-46

Анотація

Розглянуто класичну теорію поділу влади та сучасні підходи до її оновлення. Обґрунтовано недоцільність виділення поряд із традиційними гілками влади контрольно-наглядової.
The classical theory of separation of power and modern approaches to its renewal are considered. The unreasonableness of separation along with the traditional branches of government control and supervision branch is grounded.
Рассмотрена классическая теория разделения властей и современные подходы к ее обновлению. обоснована нецелесообразность выделения наряду с традиционными ветвями власти контрольно-надзорной.

Опис

Ключові слова

державна влада, state power, государственная власть, теорія поділу влад, theory of separation of powers, теория разделения властей, історико-правовий аналіз, historical and legal analysis, историко-правовой анализ

Бібліографічний опис

Аблязов, Д. Е. Державна влада в Україні: проблеми розмежування / Д. Е. Аблязов // Право і безпека. - 2011. - № 3 (40). - С. 43-46.