Тролінг як амбівалентне явище в інтернеткомунікації курсантів-правоохоронців

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : тези доп. Х Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 27-й річниці створення Харків. нац. ун-ту внутр. справ (м. Харків, 19 листоп. 2021 р.). – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 282-283

Анотація

Визначено, що тролінг у сучасному розумінні інтерпретується учасниками комунікативного акту не лише як вияв агресії, а як іронія на адресу реципієнта, є однією з популярних форм комічного в інтернет-просторі. Такого роду повідомлення в курсантському середовищі зазвичай носять не провокативний характер або породження агресії, вони здебільшого створюються для підняття настрою чи у виховному розумінні. Водночас іронія та сарказм на адресу інших учасників комунікативного акту можуть бути приводом для рефлексії, а не створювати агресивну провокацію.
It was determined that trolling in the modern sense is interpreted by the participants of the communicative act not only as a manifestation of aggression, but as irony directed at the recipient, is one of the popular forms of comic in the Internet space. This kind of message in the cadet environment is usually not provocative or a product of aggression, they are mostly created to raise the mood or in an educational sense. At the same time, irony and sarcasm directed at other participants in a communicative act can be a reason for reflection, rather than creating an aggressive provocation.
Определено, что троллинг в современном понимании интерпретируется участниками коммуникативного акта не только как проявление агрессии, а ирония в адрес реципиента, является одной из популярных форм комического в интернет-пространстве. Такие сообщения в курсантской среде обычно носят не провокационный характер или порождение агрессии, они в основном создаются для поднятия настроения или в воспитательном понимании. В то же время, ирония и сарказм в адрес других участников коммуникативного акта могут быть поводом для рефлексии, а не создавать агрессивную провокацию.

Опис

Ключові слова

тролінг, trolling, троллинг, інтернет-комунікації, Internet communications, интернет-коммуникации, курсанти-правоохоронці, law enforcement cadets, курсанты-правоохранители, іронія, irony, ирония, комунікативна лінгвістика

Бібліографічний опис

Єльнікова, Н. І. Тролінг як амбівалентне явище в інтернеткомунікації курсантів-правоохоронців / Наталія Ігорівна Єльнікова //  Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : тези доп. Х Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 27-й річниці створення Харків. нац. ун-ту внутр. справ (м. Харків, 19 листоп. 2021 р.) / МВС України, МОН України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Наук. парк «Наука та безпека». – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 272-273.