Механізми економічного захисту результатів інвестиційної діяльності суб’єктів агробізнесу: теорія, методологія, практика : дисертація

Abstract
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). – Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка, Харків, 2018. Дисертація присвячена вирішенню наукової проблеми економічної захищеності результатів інвестиційної діяльності суб'єктів агропромислового комплексу. Ідентифікована роль та місце інвестиційної діяльності суб'єктів агропромислового комплексу у системі відтворення. Визначено склад, структуру і особливості інструментарію економічного захисту в управлінні ризиками діяльності аграрних підприємств і об'єднань. Визначено вплив захищеності економічних інтересів інвестора на процес стабілізації розвитку суб'єктів агропромислового комплексу. Обгрунтовано методологічні основи управління витратами і доходами в системі економічного захисту результатів інвестиційної діяльності аграрних підприємств і об'єднань. Визначені методи, прийоми та прийоми оцінки інвестиційної привабливості суб'єктів агробізнесу. Визначені напрямки інтеграції організаційно-економічних та організаційно-правових засобів економічної захисту результатів інвестиційної діяльності. Ідентифіковано структурно-динамічні тенденції залучення інвестицій у розвиток суб'єктів агропромислового комплексу. Вивчені особливості інституційного забезпечення економічної захищеності результатів інвестиційної діяльності в аграрному секторі. Визначено характеристики інвестиційного потенціалу суб'єктів агропромислового комплексу. Обґрунтована архітектура та архітектура механізмів економічної захисту результатів інвестиційної діяльності аграрних підприємств та об'єднань. Визначені особливості захисту економічних інтересів внутрішніх та зовнішніх, індивідуальних та інституційних інвесторів. Ідентифіковано напрямки інституціональної та організаційно-правової підтримки управлінських рішень в інвестиційній діяльності. Визначені принципи та способи побудови систем економічної захисту результатів інвестиційної діяльності на мікрорівні. Обґрунтовано функціональну навантаження системи управління економічним захистом інвестицій суб'єкта агробізнесу. Ідентифіковано шляхи забезпечення ефективної економічної захисту результатів інвестування аграрних підприємств та об'єднань. обгрунтовані концептуальна основи побудова і функціонування механізмів економічна захисту результатів інвестиційної діяльності суб'єктів агробізнес, які передбачають структурування інструментарію економічного захисту на основі виділення страхового, фінансова та інтеграційні інструменти та застосування засобів управління ефективністю (витрати і доходи) аграрні підприємства і об'єднання, з ідентифікацією на цій основі зв'язки, елементного та компонентного складу та структури механізмів економічної захисту ти, формалізація ця стратегія досягнення і підтримання безпечного стан діяльності, а також виділення механізмів економічний захист та механізми управління економічного захисту суб'єктів аграрного бізнесу. Ідентифіковано методологічні основи управління витратами і доходами аграрних підприємств і об'єднань в системі економічного захисту їх інвестиційної діяльності, засновані на пріоритетності використання інструментів, засобів і заходів створення цінових конкурентних переваг і раціоналізації ринкового позиціонування суб'єктів агробізнесу для досягнення і тривалого підтримки безпечного стану основної діяльності, що дозволяє отримати адекватні завданням стабілізації розвитку економічних результатів інвестиційної діяльності. Визначені принципи системності, гнучкості і адитивності та їх імплементації в інтеграційному і структурному способах побудови систем економічного захисту інвестиційної діяльності суб'єктів агробізнесу, що дозволяє раціонально використовувати адаптаційний інструментарій дотримання економічних інтересів суб'єктів реального і фінансового інвестування, а також підтримувати економічну ефективність об'єкта інвестування на рівні, який є адекватним для здійснення розширеного відтворення. Розроблено методичні підходи до комплексної оцінки інвестиційної привабливості суб’єктів аграрного бізнесу внутрішніми та зовнішніми, індивідуальними та інституційними інвесторами при здійсненні реальних та фінансових інвестицій, які ґрунтуються на результатах аналізу галузевої та товарної спеціалізації, розмірів та масштабів виробництва, фінансово-економічної стійкості аграрних підприємств та об'єднань, продуктової та ринкової орієнтації інвестиційних проектів, а також порівняльній оцінці вартості бізнесу до та після реалізації проекту з подальшим співвіднесенням її результатів з обсягом залучених інвестиційних ресурсів. Виконана оцінка структурно-динамічних тенденцій залучення інвестицій в розвиток суб’єктів агробізнесу, які демонструють стабільне зростання обсягів інвестиційних ресурсів, які спрямовуються в проекти розвитку виробництва продукції рослинництва та створення переробних виробництв, що створює відповідні структурні зрушення в товарній та галузевій структурі виробництва в аграрних підприємствах та об’єднаннях, а також не сприяють вирішенню екологічних та соціальних завдань відтворення в сільському господарстві. Розвинуто наукове тлумачення пріоритетності інвестиційної діяльності аграрних підприємств та об’єднань в економічному відтворенні на основі ідентифікації інвестицій та інвестиційного процесу як основного джерела розвитку економічного потенціалу, розширення виробничих та збутових можливостей суб’єктів агробізнесу, а також залучення їх до ефективної участі в процесах агропромислової інтеграції.
The thesis for the degree of doctor of economic sciences, specialty 08.00.04 - economics and management of enterprises (by kinds of economic activity). - Kharkiv Petro Vasylenko National Technical University of Agriculture, Kharkiv, 2018. Identified role and place of investment activity of agribusiness subjects in the system of reproduction. The structure, structure and features of the instruments of economic protection in risk management of agrarian enterprises and associations are determined. The influence of the protection of the investor's economic interests on the process of stabilization of the development of agribusiness subjects is outlined. The methodological principles of cost and income management in the system of economic protection of the results of investment activity of agrarian enterprises and associations are substantiated. The methods, approaches and techniques of estimation of investment attractiveness of subjects of agribusiness are outlined. The directions of integration of organizational and economic, organizational and legal means of economic protection of the results of investment activity are determined. Structural-dynamic tendencies of attraction of investments in development of subjects of agribusiness are identified. The features of institutional support of economic protection of the results of investment activity in the agrarian sector are studied. The characteristics of investment potential of agribusiness subjects are determined. The architecture and architectonics of mechanisms of economic protection of the results of investment activity of agrarian enterprises and associations are substantiated. The features of protection of economic interests of internal and external, individual and institutional investors are determined. The directions of institutional and organizational and legal support of managerial decisions in investment activity have been identified. The principles and methods of constructing systems of economic protection of the results of investment activity at the micro level are determined. The functional load of the management system of economic protection of investments of the subject of agribusiness is substantiated. The ways of ensuring effective economic protection of the results of investing in agrarian enterprises and associations have been identified. The conceptual principles of the construction and functioning of the mechanisms of economic protection of the results of investment activity of agribusiness entities, which envisage the structuring of the instruments of economic protection on the basis of the allocation of insurance, financial and integration tools and the use of means of managing the efficiency (costs and income) of agrarian enterprises and associations, identification on this basis of connections, elemental and component composition and structure of mechanisms of economic protection, formalization strategies that achieve and maintain the safe state of activity and the release of economic protection mechanisms and mechanisms of economic subjects protected agricultural business. the methodological principles of management of expenses and revenues of agrarian enterprises and associations in the system of economic protection of their investment activity, based on the priority of the use of tools, means and measures for the creation of price competitive advantages and the rationalization of the market positioning of agribusiness entities in order to achieve and sustainably maintain a safe state, are identified. the main activity that gives the opportunity to receive the economic results of investment activity adequate to stabilize the development the principles of systemicity, flexibility and additivity are defined and their implementation in the integration and structural methods of construction of economic protection systems of investment activity of agribusiness subjects, which allows rationally to apply adaptation tools for observance of economic interests of real and financial investment subjects, as well as to support economic efficiency of ' an investment object at a level that is adequate for the implementation of extended reproduction. The typology of tools of economic defense as components of risk management of agrarian enterprises and associations has been improved by systematization of classification features, namely the allocation of instruments and their groups according to their purpose, according to the implications of application, on the diagnostic and analytical basis, on cost characteristics, which allowed to justify the priority of the instruments management of efficiency among the indicated means of managerial influence on compliance with the state of protection of the subject of agribusiness. The identification of the laws of influence of the level of protection of the investor's economic interests on the process of stabilization of the development of agrarian enterprises and associations through the prism of the availability of an appropriate for an expanded reproduction of the level of economic efficiency of the main activity of the investment object in the process and after the realization of the investment project with the subsequent mobilization of organizational-legal and integration instruments for guaranteeing the return of invested resources in the implementation of the project. Methodical approaches to the integrated assessment of the investment attractiveness of agricultural business actors by internal and external, individual and institutional investors in real and financial investments based on the results of the analysis of sectoral and product specialization, size and scale of production, financial and economic stability of agrarian enterprises, and associations, product and market orientation of investment projects, as well as a comparative assessment of the value of business before and after realization her project with subsequent correlation of the results with the amount of attracted investment resources. The estimation of structural and dynamic tendencies of attraction of investments in the development of agribusiness subjects is carried out, which demonstrate the stable growth of volumes of investment resources, which are directed to projects of development of production of crop production and creation of processing industries, which creates the corresponding structural changes in the commodity and branch structure of production in agrarian enterprises and associations, as well as do not contribute to solving the ecological and social problems of reproduction in agriculture. The scientific interpretation of the priority of investment activity of agrarian enterprises and associations in economic reproduction is developed on the basis of identification of investments and investment process as the main source of economic potential development, expansion of production and sales opportunities of agribusiness subjects, as well as their involvement in effective participation in the processes of agro-industrial integration.
Диссертация посвящена решению научной проблемы экономической защиты результатов инвестиционной деятельности субъектов агробизнеса. Идентифицирована роль и место инвестиционной деятельности субъектов агробизнеса в системе воспроизводства. Определены состав, структуру и особенности инструментария экономической защиты в управлении рисками деятельности аграрных предприятий и объединений. Определены влияние защищенности экономических интересов инвестора на процесс стабилизации развития субъектов агробизнеса. Обоснованно методологические основы управления затратами и доходами в системе экономической защиты результатов инвестиционной деятельности аграрных предприятий и объединений. Определены методы, подходы и приемы оценки инвестиционной привлекательности субъектов агробизнеса. Определены направления интеграции организационно-экономических и организационно-правовых средств экономической защиты результатов инвестиционной деятельности. Идентифицировано структурно-динамические тенденции привлечения инвестиций в развитие субъектов агробизнеса. Изучены особенности институционального обеспечения экономической защиты результатов инвестиционной деятельности в аграрном секторе. Определены характеристики инвестиционного потенциала субъектов агробизнеса. Обоснованно архитектуру и архитектонику механизмов экономической защиты результатов инвестиционной деятельности аграрных предприятий и объединений. Определены особенности защиты экономических интересов внутренних и внешних, индивидуальных и институциональных инвесторов. Идентифицировано направления институциональной и организационно-правовой поддержки управленческих решений в инвестиционной деятельности. Определены принципы и способы построения систем экономической защиты результатов инвестиционной деятельности на микроуровне. Обосновано функциональную нагрузку системы управления экономическим защитой инвестиций субъекта агробизнеса. Идентифицировано пути обеспечения эффективного экономической защиты результатов инвестирования аграрных предприятий и объединений. обоснованы концептуальные основы построения и функционирования механизмов экономической защиты результатов инвестиционной деятельности субъектов агробизнеса, которые предусматривают структурирования инструментария экономической защиты на основе выделения страховых, финансовых и интеграционных инструментов и применения средств управления эффективностью (расходами и доходами) аграрных предприятий и объединений, с идентификацией на этой основе связей, элементного и компонентного состава и структуры механизмов экономической защиты, формализации этой стратегии достижения и поддержания безопасного состояния деятельности, а также выделением механизмов экономической защиты и механизмов управления экономическим защитой субъектов аграрного бизнеса. Идентифицированы методологические основы управления затратами и доходами аграрных предприятий и объединений в системе экономической защиты их инвестиционной деятельности, основанные на приоритетности использования инструментов, средств и мероприятий создания ценовых конкурентных преимуществ и рационализации рыночного позиционирования субъектов агробизнеса для достижения и длительного поддержания безопасного состояния основной деятельности, что позволяет получать адекватные задачам стабилизации развития экономические результаты инвестиционной действие льности. определены принципы системности, гибкости и аддитивности и их имплементации в интеграционном и структурном способах построения систем экономической защиты инвестиционной деятельности субъектов агробизнеса, что позволяет рационально использовать адаптационный инструментарий соблюдения экономических интересов субъектов реального и финансового инвестирования, а также поддерживать экономическую эффективность объекта инвестирования на уровне, который является адекватным для осуществления расширенного воспроизводства.
Description
Маковоз, О. С. Механізми економічного захисту результатів інвестиційної діяльності суб’єктів агробізнесу: теорія, методологія, практика : дис. ... д-ра екон. наук: 08.00.04 / О. С. Маковоз; МOН Укpaїни; Хapк. нaц. техн. ун-т ciл. гocп-ва iменi Петpa Вacиленкa. - Харків, 2018. - 340 с.
Keywords
Економічні науки. Економічна безпека. Economics. Economic Security. Экономические науки. Экономическая безопасность, Дисертації. Theses. Диссертации, Україна. Ukraine. Украина, 08.00.04, інвестиції, економічний захист, економічна безпека, економічний розвиток, суб’єкти агробізнесу, стратегія економічного захисту, механізм управління, инвестиции, экономическая защита, экономическая безопасность, экономическое развитие, субъекты агробизнеса, стратегия экономической защиты, механизм управления, investments, economic protection, economic security, economic development, subjects of agribusiness, strategy of economic protection, management mechanism
Citation