Організаційно-правові засади діяльності слідчих підрозділів Національної поліції України: науково-методичні рекомендації

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Харківський національний університет внутрішніх справ

Анотація

Створення правової держави України спрямованої на забезпечення захисту прав та свобод, дотримання інтересів кожного члена суспільства, та відповідальності держави перед своїм народом, а не тільки громадян перед державою, є основною умовою для розвитку демократичного суспільства в країні. Для забезпечення цих завдань правової держави необхідно створити відповідну організацію та забезпечити ефективне функціонування органів досудового розслідування.
The creation of a legal state of Ukraine aimed at ensuring the protection of rights and freedoms, respect for the interests of every member of society, and the responsibility of the state to its people, and not only citizens to the state, is the main condition for the development of a democratic society in the country. To ensure these tasks of the rule of law, it is necessary to create an appropriate organization and ensure the effective functioning of pretrial investigation bodies.
Создание правового государства Украины направленной на обеспечение защиты прав и свобод, соблюдение интересов каждого члена общества и ответственности государства перед своим народом, а не только граждан перед государством, является основным условием для развития демократического общества в стране. Для обеспечения этих задач правовое государство необходимо создать соответствующую организацию и обеспечить эффективное функционирование органов досудебного расследования.

Опис

Ключові слова

організаційно-правові засади, Науково-методичні видання. Scientific and methodical publications. Научно-методические издания, слідчі підрозділи, Національна поліція України, Україна, organizational and legal principles, investigative units, National Police of Ukraine, Ukraine, организационно-правовые основы, следственные подразделения, Национальная полиция Украины, Украина

Бібліографічний опис

Організаційно-правові засади діяльності слідчих підрозділів Національної поліції України: наук.-метод. рекомен. / С. О. Шатрава, О. В. Джафарова, І.А. Артеменко, К. М. Куркова, І. В. Кріцак, Д. Є. Денищук, О. В. Погорілець; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, НДЛ з пробл. досуд. розслідування, Каф. поліц. діяльності та публ. адміністрування ф-ту № 3. - Харків: ХНУВС, 2023. - 29 с.