Інтеграція гендерних підходів у силових структурах України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Наука в умовах воєнного стану: пошуки, проблеми, перспективи розвитку: матер. Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених (м. Дніпро, 3 трав. 2023 р.). – Дніпро : ДДУВС, 2023. – С. 246-247

Анотація

Наголошено, що забезпечення рівності жінок і чоловіків є одним із головних питань становлення Української держави. Сучасне суспільство перебуває на етапі демократичного розвитку. Важливу роль відіграє у цьому напрямку саме гендерна освіта, адже без неї ми не зможемо сприяти розвитку у силових структурах гармонійних гендерних відносин.
It was emphasized that ensuring the equality of women and men is one of the main issues of the formation of the Ukrainian state. Modern society is at the stage of democratic development. Gender education plays an important role in this direction, because without it we will not be able to promote the development of harmonious gender relations.
Подчеркнуто, что обеспечение равенства женщин и мужчин является одним из главных вопросов становления Украинского государства. Современное общество находится на этапе демократического развития. Важную роль играет в этом направлении именно гендерное образование, ведь без него мы не сможем способствовать развитию в силовых структурах гармонических гендерных отношений.

Опис

Ключові слова

гендер, gender, гендерна рівність, gender equality, гендерное равенство, силові структури, power structures, силовые структуры

Бібліографічний опис

Мурза, Ю. Ю. Інтеграція гендерних підходів у силових структурах України / Мурза Юрій Юрійович // Наука в умовах воєнного стану: пошуки, проблеми, перспективи розвитку: матер. Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених (м. Дніпро, 3 трав. 2023 р.) / МВС України, Дніпропетров. держ. ун-т внутр. справ. – Дніпро : ДДУВС, 2023. – С. 246-247.