Мовна політика в Україні: досвід європейських держав

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : тези доп. Х Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 27-й річниці створення Харків. нац. ун-ту внутр. справ (м. Харків, 19 листоп. 2021 р.). – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 294-295

Анотація

Проаналізовано досвід європейських країн у розв’язанні мовного питання. Вказано, що реформи, спрямовані на покращення мовної ситуації в Україні, будуть найбільш ефективними при впровадженні консолідованої мовної політики. До того ж успішність мовної політики багато в чому залежить від існування національно свідомого, з чітко визнаними пріоритетами, здатного відстоювати свої права суспільства.
The experience of European countries in solving the language issue is analyzed. It is indicated that reforms aimed at improving the language situation in Ukraine will be most effective when implementing a consolidated language policy. In addition, the success of language policy largely depends on the existence of a nationally conscious society, with clearly recognized priorities, capable of defending its rights.
Проанализирован опыт европейских стран в решении языкового вопроса. Указано, что реформы, направленные на улучшение языковой ситуации в Украине, будут наиболее эффективны при внедрении консолидированной языковой политики. К тому же успешность языковой политики во многом зависит от существования национально сознательного, с четко признанными приоритетами, способного отстаивать свои права общества.

Опис

Ключові слова

мовна політика, language policy, языковая политика, зарубіжний досвід, foreign experience, зарубежный опыт, законодавство, legislation, законодательство

Бібліографічний опис

Оверчук, О. Б. Мовна політика в Україні: досвід європейських держав / Олена Борисівна Оверчук, Анастасія Вадимівна Батюх // Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : тези доп. Х Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 27-й річниці створення Харків. нац. ун-ту внутр. справ (м. Харків, 19 листоп. 2021 р.) / МВС України, МОН України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Наук. парк «Наука та безпека». – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 294-295.