Конструювання кримінально-правових санкцій: прийоми та правила юридичної техніки

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 4 (59). Ч. 1. – С. 48-54

Анотація

Розглянуто проблемні питання побудови кримінально-правових санкцій. Кримінально-правову санкцію розглянуто як своєрідну юридичну конструкцію. Проаналізовано та визначено правила й прийоми юридичної техніки, які використано законодавцем під час встановлення санкцій. Запропоновано на законодавчому рівні закріпити усталені правила вибору санкцій.
The problematic issues of construction criminal-law sanctions are considered. Criminal-law sanction is considered as an original legal construction. The rules of legal techniques, that are used by a legislator in establishing sanctions, are analysed and defined. It is proposed at legislative level to consolidate the established rules for the selection of sanctions.
Рассмотрены проблемные вопросы построения уголовно-правовых санкций. Уголовно-правовая санкция рассмотрена как своеобразная юридическая конструкция. Проанализированы и определены правила и приемы юридической техники, которые использованы законодателем при установлении санкций. Предложено на законодательном уровне закрепить устоявшиеся правила выбора санкций.

Опис

Книженко, О. О. Конструювання кримінально-правових санкцій: прийоми та правила юридичної техніки / О. О. Книженко // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 4 (59). Ч. 1. – С. 48-54.

Ключові слова

Кримінальне право. Criminal Law. Уголовное право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, кримінально-правові санкції, уголовно-правовые санкции, criminally and legal sanctions, кримінальна відповідальність, уголовная ответственность, criminal liability, санкції, санкции, покарання, наказание, punishment, sanctions

Бібліографічний опис