Теоретичні основи планування та програмування провадження слідчих (розшукових) дій : монографія

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021. — 198 с.

Анотація

Монографія присвячена розробленню наукової концепції планування та програмування слідчих (розшукових) дій та наданню рекомендацій, спрямованих на вдосконалення організації та провадження окремих слідчих (розшукових) дій. Запропоновано поняття планування та програмування слідчих (розшукових) дій, їх співвідношення як категорій криміналістики, розкрито їх природу та функціональне призначення, з’ясовано основні правила (принципи) побудови планів та програм провадження слідчих (розшукових) дій. Розкриті технології планування та програмування слідчих (розшукових) дій, ситуаційна зумовленість побудови та реалізації планів і програм, у зв’язку з чим наголошено на необхідності дослідження типових моделей поведінки злочинця під час провадження слідчих (розшукових) дій. Удосконалено та запропоновано типові форми письмових планів таких слідчих (розшукових) дій як допит, одночасний допит двох або більше вже допитаних осіб (очна ставка) та обшук за умови присутності обшукуваного. Розроблено типову програму провадження обшуку. Також акцентовано на пріоритетності застосування цільового підходу до розробки програм провадження окремих слідчих (розшукових) дій.
The monograph is devoted to the development of the scientific concept of planning and programming of investigative (search) actions and providing recommendations aimed at to improve the organization and conduct of certain investigative (search) actions. Planning technologies are revealed and programming of investigative (search) actions, situational conditionality of construction and implementation of plans and programs, in connection with which the need for research is emphasized typical models of criminal behavior during investigative (search) actions.
Монография посвящена разработке научной концепции планирования и программирования следственных (розыскных) действий и предоставлению рекомендаций, направленных на совершенствование организации и производстве отдельных следственных (розыскных) действий. Раскрыты технологии планирования и программирования следственных (розыскных) действий, ситуационная обусловленность построения и реализации планов и программ, в связи с чем отмечена необходимость исследования типичных моделей поведения преступника во время производства следственных (розыскных) действий.

Опис

Хань, О. О. Теоретичні основи планування та програмування провадження слідчих (розшукових) дій : монографія / О. О. Хань ; за заг. ред. В. А. Журавля. — Одеса : Видав. дім «Гельветика», 2021. — 198 с. - ISВN 978-966-992-532-9.

Ключові слова

Криміналістика. Criminalistics. Криминалистика, Монографії. Monographs. Монографии, розслідування злочинів, расследование преступлений, investigation of crimes, планування слідчих (розшукових) дій, планирование следственных (розыскных) действий, planning of investigative (search) actions, програмування слідчих (розшукових) дій, программирование следственных (розыскных) действий, programming of investigative (search) actions, типові програми провадження окремих слідчих (розшукових) дій, типовые программы проведения отдельных следственных (розыскных) действий, standard programs for conducting individual investigative (search) actions, типові форми планів, типовые формы планов, typical forms of plans

Бібліографічний опис