Щодо постановки питання про зміст наукової організації праці дільничного інспектора міліції

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2008

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Форум права. - 2008. - № 1. – С. 334-338

Анотація

Відображено загальнотеоретичні положення, наукові та методичні основи організації праці й узагальнено досвід організації роботи дільничних інспекторів міліції. На підставі практичного досвіду й аналізу результатів обліку витрат робочого часу наголошується на проблемних питаннях і труднощах, які виникають на сучасному рівні наукової організації праці. General-theoretical positions, scientific and methodical bases of the organization of work are displayed and experience of the organization of work of local policemen of militia is generalized. On the basis of practical experience and the analysis of results of the account of use working hours is emphasized on problem questions and the difficulties arising at a modern level of the scientific organization of work. Отображены общетеоретические положения, научные и методические основы организации труда и обобщен опыт организации работы участковых инспекторов милиции. На основании практического опыта и анализа результатов учета использования рабочего времени акцентируется на проблемных вопросах и трудностях, возникающих на современном уровне научной организации труда.

Опис

Орел, О.В. Щодо постановки питання про зміст наукової організації праці дільничного інспектора міліції [Електронний ресурс] // Форум права. - 2008. - № 1. – С. 334-338. –Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2008-1/08oovdim.pdf. Орел О. В. "Щодо постановки питання про зміст наукової організації праці дільничного інспектора міліції." Форум права 1 (2008): 334-338.

Ключові слова

Адміністративне право та процес. Адміністративна діяльність. Administrative Law and Procedure. Administrative Activity. Административное право и процесс. Административная деятельность, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Органи внутрішніх справ. Internal affairs agencies. Органы внутренних дел, Internal Affairs Agencies, органы внутренних дел, дільничі інспектори міліції, участковые инспектора милиции, організація роботи, организация работы, милиция, міліція, militia

Бібліографічний опис