Роль та проблеми гуманітарної підготовки майбутніх технічних фахівців авіаційної галузі

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник КрНУ імені Михайла Остроградського. - 2019. - Випуск 2 (115). - С. 42 - 47.

Анотація

Визначено роль гуманітарної підготовки майбутніх фахівців інженерно-технічних спеціальностей у закладах вищої освіти України та у їх складі технічних фахівців авіаційної галузі. Доведено, що гуманітарна підготовка разом із спеціальною професійною підготовкою забезпечує соціальну і професійну адаптацію, мобільність майбутнього фахівця на ринку праці, здатність до самоосвіти та самовдосконалення. Встановлено, що основні проблеми гуманітарної підготовки пов’язані із ізольованістю циклу навчальних дисциплін гуманітарної підготовки, відсутністю міждисциплінарної інтеграції; невідповідністю сучасними вимогам змісту, форм, методів та підходів до викладання навчальних дисциплін гуманітарного циклу; відсутністю кооперації випускових кафедр і кафедр гуманітарної підготовки; недооцінкою студентами значення гуманітарних знань та відсутністю мотивації до їх вивчення. Зроблено висновок, що гуманітарна підготовка повинна будуватись на основі інтеграції змісту гуманітарних, природничих та професійно зорієнтованих навчальних дисциплін, гуманітарні знання повинні бути професійно-спрямовані. Определена роль гуманитарной подготовки будущих специалистов инженерно-технических специальностей в высших учебных заведениях Украины и в их составе технических специалистов авиационной отрасли. Доказано, что гуманитарная подготовка вместе со специальной профессиональной подготовкой обеспечивает социальную и профессиональную адаптацию, мобильность будущего специалиста на рынке труда, способность к самообразованию и самосовершенствованию. Установлено, что основные проблемы гуманитарной подготовки связаны с изолированностью цикла учебных дисциплин гуманитарной подготовки, отсутствием междисциплинарной интеграции; несоответствием современным требованиям содержания, форм, методов и подходов к преподаванию учебных дисциплин гуманитарного цикла; отсутствием кооперации выпускающих кафедр и кафедр гуманитарной подготовки; недооценкою студентами значения гуманитарных знаний и отсутствием мотивации к их изучению. Сделан вывод, что гуманитарная подготовка должна строиться на основе интеграции содержания гуманитарных, естественных и профессионально ориентированных учебных дисциплин, гуманитарные знания должны быть профессионально-направленные. Purpose. The article aims to study the opinions of scientists about role and problems of humanitarian training of future specialists in technical majors. Methodology. The research uses theoretical methods, among which are the following: theoretical and systematic analysis of scientific and educational literature, systematization, generalization of information. Results. The role of humanitarian training of future specialists in engineering and technical specialties in institutions of higher education of Ukraine and their technical specialists in the aviation industry is determined. It is proved that the humanitarian training of future technical specialists in aviation industry, along with special professional training, ensures social and professional adaptation, mobility of future specialist in the labor market, ability to self-education and self-improvement. It is established that the main problems of humanitarian training are connected with the isolation of the humanitarian educational disciplines training cycle, the lack of interdisciplinary integration; inconsistency with modern requirements of content, forms, methods and approaches to teaching of humanitarian disciplines; lack of cooperation between graduate departments and departments of humanitarian training; the students underestimation of the importance of humanitarian knowledge and lack of motivation to study them. Originality. It was proved the necessity of further development of the idea of improving the training of future specialists in the context of humanization of higher technical education. Practical value. The main reasons of ineffective humanitarian training of specialists of technical specialties in institutions of higher education are established. Conclusions. Humanitarian training of future technical specialists in aviation industry should be based on integration of content of humanities, natural sciences and professionally oriented academic disciplines. The humanities should be professional-oriented, which will be operated by a future specialist in the field of professional activities.

Опис

Кірюхіна М. В. Роль та проблеми гуманітарної підготовки майбутніх технічних фахівців авіаційної галузі [Електронний ресурс] / М. В. Кірюхіна // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. - 2019. - Вип. 2. - С. 42-47. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vkdpu_2019_2_8

Ключові слова

Освіта. Педагогіка. Education. Pedagogy. Образование. Педагогика, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, гуманітарна підготовка, гуманітарні знання, технічні фахівці, авіаційна галузь, гуманитарная подготовка, гуманитарные знания, технические специалисты, авиационная отрасль, innovative technologies, humanitarian training, technical specialist, aviation industry

Бібліографічний опис