І знову про напрями реформування пенітенціарної системи

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Кримінально-виконавча система: Вчора. Сьогодні. Завтра . - 2017. - № 1 (1). - С. 41-46

Анотація

Здійснено аналіз провідних напрямів реформування сучасної пенітенціарної системи України. Наголошено, що слід відмовитись від розуміння засудженого як аморфного об’єкта кримінально-запобіжної діяльності, що лише сприймає інформаційний та інший ресоціалізаційний вплив. Констатовано започаткування тенденції демілітаризації пенітенціарного відомства та поступової передачі важелів стратегічного управління до Міністерства юстиції України.
The analysis of the leading directions of reforming the modern penitentiary system of Ukraine is carried out. It is emphasized that it is necessary to abandon the understanding of the convict as an amorphous object of criminal-preventive activity, which only perceives informational and other resocialization influence. The beginning of the tendency of demilitarization of the penitentiary department and gradual transfer of strategic management levers to the Ministry of Justice of Ukraine was stated.
Проведен анализ ведущих направлений реформирования современной пенитенциарной системы Украины. Отмечено, что следует отказаться от понимания осужденного как аморфного объекта уголовно-предупредительной деятельности, только воспринимающего информационное и другое ресоциализационное влияние. Констатировано начало тенденции демилитаризации пенитенциарного ведомства и постепенной передачи рычагов стратегического управления в Министерство юстиции Украины.

Опис

Бандурка, О. М. І знову про напрями реформування пенітенціарної системи / Бандурка О. М., Литвинов О. М. // Кримінально-виконавча система: Вчора. Сьогодні. Завтра . - 2017. - № 1 (1). - С. 41-46.

Ключові слова

Кримінально-виконавче право. Criminal and Executive Law. Уголовно-исполнительное право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, пенітенціарна система, пенитенциарная система, penitentiary system, реформування, реформирование, reforming, засуджений, осужденный, condemned, демілітаризація, демилитаризация, demilitarization

Бібліографічний опис