Соціально-психологічні аспекти забезпечення безпеки дитини і Інтернеті

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Актуальні напрями практичної психології і психотерапії : матеріали VII Харків. наук.-практ. конф. (м. Харків, 2 берез. 2018 р.) / МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ, ф-т № 6, Каф. соціології та психології. - Харків, 2018. - С. 127 - 130

Анотація

Зазначено, що користування мережею Інтернет може бути небезпечним для соматичного здоров’я дитини, її психічного розвитку та психологічного здоров’я. Переважна більшість дітей та їх батьків не знають про небезпеки, які існують в мережі, тоді як майже половина дітей знаходиться в потенційній небезпеці, оскільки регулярно розміщує особисті дані, а кожен п’ятий неповнолітній опинявся в небезпечних ситуаціях, маючи безпосередній контакт зі зловмисником. Безпечному використанню комп’ютером необхідно дитину навчити і зробити це може лише відповідальний дорослий. Освітні та позанавчальні заклади, відповідні правоохоронні та правозахисні структури повинні сприяти безпеці дитини в мережі.
It is noted that the use of the Internet can be dangerous for the somatic health of the child, his mental development and psychological health. The vast majority of children and their parents are unaware of the dangers that exist online, while almost half of the children are in potential danger because they regularly post personal data, and one in five minors found themselves in dangerous situations, having direct contact with an attacker. The safe use of a computer must be taught to the child and only a responsible adult can do this. Educational and extracurricular institutions, relevant law enforcement and human rights structures should contribute to the safety of the child in the network.
Отмечено, что использование сети Интернет может быть опасным для соматического здоровья ребенка, его психического развития и психологического здоровья. Подавляющее большинство детей и их родителей не знают об опасностях, которые существуют в сети, в то время как почти половина детей находится в потенциальной опасности, поскольку регулярно размещает личные данные, а каждый пятый несовершеннолетний оказывался в опасных ситуациях, имея непосредственный контакт со злоумышленником. Безопасному использованию компьютера необходимо ребенка научить и сделать это может только ответственный взрослый. Образовательные и внеучебные заведения, соответствующие правоохранительные и правозащитные структуры должны способствовать безопасности ребенка в сети.

Опис

Шевцова І. І. Соціально-психологічні аспекти забезпечення безпеки дитини і Інтернеті / І. І. Шевцова // Актуальні напрями практичної психології і психотерапії : матеріали VII Харків. наук.-практ. конф. (м. Харків, 2 берез. 2018 р.) / МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ, ф-т № 6, Каф. соціології та психології. - Харків, 2018. - С. 127 - 130.

Ключові слова

Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Психологія. Рsychology. Психология, безпека дитини, Інтернет, контент-фільтр, безопасность ребенка, Интернет, веб-фильтры, контент-фильтр, child safety, Internet, web filters, content filter, веб-фільтри, психологічне здоров’я, психологическое здоровье, mental health

Бібліографічний опис