Екстремальні ситуації: аспекти психологічного забезпечення діяльності

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Харківський національний університет внутрішніх справ: 25 років досвіду та погляд у майбутнє (1994–2019 рр.) : зб. тез доп. на міжнар. наук.-практ. конф. до 25-річчя створення ун-ту (м. Харків, 22 листоп. 2019 р.). – Харків, 2019. – С. 238-240.

Анотація

Автором зазначено, що психологічне забезпечення діяльності в екстремальних ситуаціях є цілісною системою соціально-психологічних, психологічних і психофізіологічних заходів, спрямованих на оцінку й прогнозування адаптації, індивідуальної і групової надійності та професійної безпеки з метою оптимального використання індивідуальних адаптивних ресурсів, можливостей і здібностей для підвищення ефективності діяльності, збереження й відновлення здоров’я людини.
The author noted that the psychological support of activity in extreme situations is an integral system of socio-psychological, psychological and psycho-physiological measures aimed at assessing and predicting adaptation, individual and group reliability and professional safety in order to optimally use individual adaptive resources, capabilities and abilities to improve efficiency activities, preservation and restoration of human health.
Автором отмечено, что психологическое обеспечение деятельности в экстремальных ситуациях является целостной системой социально-психологических, психологических и психофизиологических мероприятий, направленных на оценку и прогнозирование адаптации, индивидуальной и групповой надежности и профессиональной безопасности с целью оптимального использования индивидуальных адаптивных ресурсов, возможностей и способностей для повышения эффективности деятельности, сохранения и восстановления здоровья человека.

Опис

Кононенко, Т. П. Екстремальні ситуації: аспекти психологічного забезпечення діяльності / Т. П. Кононенко // Харківський національний університет внутрішніх справ: 25 років досвіду та погляд у майбутнє (1994–2019 рр.) : зб. тез доп. на міжнар. наук.-практ. конф. до 25-річчя створення ун-ту (м. Харків, 22 листоп. 2019 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2019. – С. 238-240.

Ключові слова

Психологія. Рsychology. Психология, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, екстремальні ситуації, экстремальные ситуации, extreme situations, професійна надійність, профессиональная надежность, professional reliability, емоційна стійкість, эмоциональная стойкость, emotional toughness, психологічна підготовленність, психологическая подготовленность, psychological preparedness, виконання завдань в умовах професійного стресу, выполнение заданий в условиях профессионального стресса, performance of tasks in conditions of professional stress, стрес, stress, афект, affect, фрустрація, фрустрация, frustration, стресові стани, стрессовые состояния, stressful conditions, психологічне забезпечення, психологическое обеспечение, psychological support, психологічна допомога, психологическая помощь, psychological help, психологічна реабілітація, психологическая реабилитация, psychological rehabilitation

Бібліографічний опис