Актуальні питання сучасної науки і права

Анотація

Збірник містить тези доповідей учасників ІX Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів «Актуальні питання сучасної науки і права» з проблем юриспруденції, філософії, історії, міжмовної комунікації освіти на шляху розбудови державності України.
The collection contains abstracts participants of the ІX International scientific and practical conference of students "Actual problems of modern science and the law" on law, philosophy, history, intercultural communication in education to the development of Ukrainian statehood.
Сборник содержит тезисы докладов участников ІX Всеукраинского научно-практической конференции студентов «Актуальные вопросы современной науки и права» по проблемам юриспруденции, философии, истории, межъязыковой коммуникации образования на пути развития государственности Украины.

Опис

Актуальні питання сучасної науки і права: зб. матеріалів IX Всеукр. наук.-практ. конф. студентів (м. Суми, 20 квіт. 2018 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Сум. філ. Харків. нац. ун-ту внутріш. справ, Наук. тов-во студентів Сум. філ. ХНУВС, Сум. осередок Ліги студентів, Асоц. правників України, Сум. осередок ELSA Україна. – Суми: Видавн. дім "Ельдорадо", 2018. – 260 с.

Ключові слова

Збірники матеріалів наукових конференцій. Materials of conferences. Сборники материалов научных конференций, Materials of conferences. Збірники матеріалів наукових конференцій. Сборники материалов научных конференций, Україна. Ukraine. Украина, Держава і право. State and Law. Государство и право, Конституційне право. Constitutional Law. Конституционное право, Цивільне право. Civil Law. Гражданское право, Адміністративне право та процес. Адміністративна діяльність. Administrative Law and Procedure. Administrative Activity. Административное право и процесс. Административная деятельность, Кримінально-процесуальне право. Criminal and Procedure Law. Уголовное процессуальное право, міжмовна комунікація, міжкультурна комунікація, intercultural communication

Бібліографічний опис

Актуальні питання сучасної науки і права: зб. матеріалів IX Всеукр. наук.-практ. конф. студентів (м. Суми, 20 квіт. 2018 р.)

Зібрання