Гендерна сегрегація керівних посад в МВС України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Особистість, суспільство, закон: психологічні проблеми та шляхи їх розв’язання: тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої пам’яті проф. С. П. Бочарової (м. Харків, 30 берез. 2017 р.). – Харків: ХНУВС, 2017. – С. 151-153

Анотація

Актуалізовано проблему професійної сегрегації за ознакою статі в сфері управління. Проаналізовано напрацювання щодо гендерного паритету та нерівності у розподілі керівних посад в органах і підрозділах МВС України. Розглянуто приклади успішних жінок-управлінців.
The problem of professional segregation by gender in the field of management has been updated. The work on gender parity and inequality in the distribution of management positions in the bodies and divisions of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine was analyzed. Examples of successful female managers are considered.
Актуализирована проблема профессиональной сегрегации по признаку пола в сфере управления. Проанализированы наработки по гендерному паритету и неравенству в распределении руководящих должностей в органах и подразделениях МВД Украины. Рассмотрены примеры успешных женщин-управленцев.

Опис

Бойко-Бузиль, Ю. Ю. Гендерна сегрегація керівних посад в МВС України / Юлія Юріївна Бойко-Бузиль // Особистість, суспільство, закон: психологічні проблеми та шляхи їх розв’язання: тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої пам’яті проф. С. П. Бочарової (м. Харків, 30 берез. 2017 р.) / МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. Справ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка Нац. акад. пед. наук України; Консультативна місія Європейського Союзу в Україні. – Харків: ХНУВС, 2017. – С. 151-153.

Ключові слова

Психологія. Рsychology. Психология, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Юридична психологія. Legal psychology. Юридическая психология, гендерна сегрегація, gender segregation, гендерная сегрегация, жінка-управлінець, female manager, женщина-управленец, Міністерство внутрішніх справ України, Ministry of Internal Affairs of Ukraine, Министерство внутренних дел Украины

Бібліографічний опис