Реалізація Національною поліцією рекомендацій міжнародних організацій щодо дотримання прав і свобод людини під час перебування в місцях несвободи

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Харківський національний університет внутрішніх справ: 25 років досвіду та погляд у майбутнє (1994–2019 рр.) : зб. тез доп. на міжнар. наук.-практ. конф. до 25-річчя створення ун-ту (м. Харків, 22 листоп. 2019 р.). – Харків, 2019. – С. 415-417.

Анотація

Автор статті зазначив, що незважаючи на наявні проблеми, в Україні ведеться робота із покращення стану забезпечення прав і свобод осіб, які перебувають у місцях несвободи, що утримуються Національною поліцією. Доцільним є внесення відповідних змін до Закону України «Про Національну поліцію» та Кодексу України про адміністративні правопорушення з метою більш чіткого закріплення прав особи, визначених як основні гарантії належного поводження у місцях несвободи (право особи повідомити про факт свого затримання третю сторону за власним вибором; право доступу до адвоката; право вимагати медичного обстеження лікарем за власним вибором).
The author of the article noted that, despite the existing problems, work is underway in Ukraine to improve the state of ensuring the rights and freedoms of persons in places of captivity held by the National Police. It is advisable to make appropriate changes to the Law of Ukraine "On the National Police" and the Code of Ukraine on Administrative Offenses in order to more clearly establish the rights of a person, defined as the main guarantees of proper treatment in places of detention (the right of a person to report the fact of his detention to a third party of his own choice; the right access to a lawyer; the right to request a medical examination by a doctor of one's choice).
Автор статьи отметил, что, несмотря на существующие проблемы, в Украине ведется работа по улучшению состояния обеспечения прав и свобод лиц, находящихся в местах несвободы, удерживаемых Национальной полицией. Целесообразно внести соответствующие изменения в Закон Украины «О Национальной полиции» и Кодекс Украины об административных правонарушениях с целью более четкого закрепления прав лица, определенных как основные гарантии надлежащего обращения в местах несвободы (право лица сообщить о факте своего задержания третью сторону по собственному выбору; право доступа к адвокату;право требовать медицинского обследования врачом по собственному выбору).

Опис

Святокум, І. О. Реалізація Національною поліцією рекомендацій міжнародних організацій щодо дотримання прав і свобод людини під час перебування в місцях несвободи / І. О. Святокум // Харківський національний університет внутрішніх справ: 25 років досвіду та погляд у майбутнє (1994–2019 рр.) : зб. тез доп. на міжнар. наук.-практ. конф. до 25-річчя створення ун-ту (м. Харків, 22 листоп. 2019 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2019. – С. 415-417.

Ключові слова

Кримінально-виконавче право. Criminal and Executive Law. Уголовно-исполнительное право, Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность, Національна поліція України. National police of Ukraine. Национальная полиция Украины, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, міжнародні документи, международные документы, international documents, міжнародні стандарти, международные стандарты, international standards, місця несвободи, места несвободы, places of captivity, порушення працівниками правоохоронних органів, нарушения работниками правоохранительных органов, violations by law enforcement officers, забезпечення прав і свобод осіб, обеспечение прав и свобод лиц, ensuring the rights and freedoms of persons, зарубіжний досвід, зарубежный опыт, overseas experience

Бібліографічний опис