Негативні соціальні чинники, які впливають на рівень розвитку здібностей соціального інтелекту поліцейських, та можлива профілактика їх виникнення

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Особистість, суспільство, закон : тези доп. учасників міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. пам’яті проф. С. П. Бочарової (м. Харків, 25 квіт. 2019 р.). – Харків, 2019. – С. 290-293

Анотація

Визначено соціальні чинники, які негативним чином впливають на рівень розвитку здібностей соціального інтелекту особистості поліцейського на різних етапах професійного становлення. Запропоновано заходи різного рівня з метою протидії негативним впливам на соціальний інтелект поліцейського.
Social factors that negatively affect the level of development of social intelligence abilities of a police officer at various stages of professional formation are identified. Measures of various levels are proposed in order to counteract the negative effects on the social intelligence of the police officer.
Определены социальные факторы, негативным образом влияющие на уровень развития способностей социального интеллекта личности полицейского на разных этапах профессионального становления. Предложены меры разного уровня с целью противодействия негативным влияниям на социальный интеллект полицейского.

Опис

Харченко, С. В. Негативні соціальні чинники, які впливають на рівень розвитку здібностей соціального інтелекту поліцейських, та можлива профілактика їх виникнення / Світлана Вячеславівна Харченко // Особистість, суспільство, закон : тези доп. учасників міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. пам’яті проф. С. П. Бочарової (м. Харків, 25 квіт. 2019 р.) / МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2019. – С. 290-293.

Ключові слова

Психологія. Рsychology. Психология, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Юридична психологія. Legal psychology. Юридическая психология, поліцейський, policeman, полицейский, соціальний інтелект, social intelligence, социальный интеллект, соціальні чинники, social factors, социальные факторы

Бібліографічний опис