Самовизначення готовності курсових офіцерів до виховної роботи з курсантами МВС України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2008

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки. – 2008. – Вип. 49. – С. 298-303

Анотація

У статті досліджується професійне самовизначення керівників навчальних курсів щодо виховної роботи з курсантами, яке можливе під впливом зовнішніх чинників або допомоги. При одержанні допомоги або проходження спеціальної підготовки вони здатні розвинути організаторські уміння та ефективно здійснювати виховну роботу. The article is devoted to research the problem of the self-determining of police cadets course`s chefs in educational process, which can be influenced by external factors or assistance. There showed that special training can develop their organizational skills and provide more effective educational work. В статье исследуется профессиональное самоопределение руководителей учебных курсов по воспитательной работе с курсантами, которое возможно под влиянием внешних факторов или помощи. При получении помощи или прохождения специальной подготовки они способны развить организаторские умения и эффективно осуществлять воспитательную работу.

Опис

Червоний П.Д. Самовизначення готовності курсових офіцерів до виховної роботи з курсантами МВС України / П.Д. Червоний // Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки : Зб. наук. пр. / Редкол. : Т.І. Сущенко (голов. ред.) та ін. – Запоріжжя. – 2008 – Вип. 49. – С. 298-303.

Ключові слова

курсант, cadet, курсант, виховна робота, educational work, воспитательная работа, соціально-психологічнй тренінг, socio-psychological trainin, социально-психологический тренинг, організаторські вміння, organizational abilities, организаторские умения, Освіта. Педагогіка. Education. Pedagogy. Образование. Педагогика

Бібліографічний опис