Специфіка копінг-поведінки у підлітків з вегето-судинною дистонією

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Актуальні напрями практичної психології і психотерапії : матеріали VIII Міжнар. наук.- практ. конф. молодих вчених, студентів та аспірантів (м. Харків, 16 груд. 2020 р.). - Харків: ХНУВС, 2020. - С. 90 - 93.

Анотація

В статті вивчено специфіку копінг-поведінки у підлітків з вегето-судинною дистонією. Відмічено, що важливим напрямком психічного та соціального розвитку в підлітковому віці є формування стратегій, способів подолання стресових факторів, тобто формування широкого арсеналу опанування власної поведінки. В статье изучена специфика копинг-поведения у подростков с вегето-сосудистой дистонией. Отмечено, что важным направлением психического и социального развития в подростковом возрасте является формирование стратегий, способов преодоления стрессовых факторов, то есть формирование широкого арсенала овладения собственным поведением. The article examines the specifics of coping behavior in adolescents vegetative-vascular dystonia. It is noted that an important area of ​​mental and social development adolescence is the formation of strategies, ways to overcome stress factors, ie the formation of a wide arsenal of mastery of their own behavior.

Опис

Ковальчук С.А. Специфіка копінг-поведінки у підлітків з вегето-судинною дистонією / С.А. Ковальчук // Актуальні напрями практичної психології і психотерапії : матеріали VIII Міжнар. наук.- практ. конф. молодих вчених, студентів та аспірантів (м. Харків, 16 груд. 2020 р.). - Харків: ХНУВС, 2020. - С. 90 - 93.

Ключові слова

Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Психологія. Рsychology. Психология, копінг-поведінка, підлітки, вегето-судинна дистонія, coping behavior, teenagers, vegetative dystonia, копинг-поведение, подростки, вегето-сосудистая дистония

Бібліографічний опис