Закономірності професійної самореалізації поліцейського

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Особистість, суспільство, закон: психологічні проблеми та шляхи їх розв’язання: тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої пам’яті проф. С. П. Бочарової (м. Харків, 30 берез. 2017 р.). – Харків: ХНУВС, 2017. – С. 212-213

Анотація

Розглянуто поняття «професійна самореалізація», проаналізовано закономірності професійної самореалізації поліцейського, розкрито зміст інформаційної основи діяльності працівника поліції.
The concept of "professional self-realization" is considered, the patterns are analyzed professional self-realization of a police officer, the content of the information base is disclosed activities of a police officer.
Рассмотрено понятие «профессиональная самореализация», проанализированы закономерности профессиональной самореализации полицейского, раскрыто содержание информационной основы деятельности работника полиции.

Опис

Твердохлєбова, Н. Є. Закономірності професійної самореалізації поліцейського / Наталя Євгеніївна Твердохлєбова // Особистість, суспільство, закон: психологічні проблеми та шляхи їх розв’язання: тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої пам’яті проф. С. П. Бочарової (м. Харків, 30 берез. 2017 р.) / МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. Справ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка Нац. акад. пед. наук України; Консультативна місія Європейського Союзу в Україні. – Харків: ХНУВС, 2017. – С. 212-213.

Ключові слова

Психологія. Рsychology. Психология, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Юридична психологія. Legal psychology. Юридическая психология, поліцейський, police officer, полицейский, самореалізація, self-realization, самореализация, інформаційна основа діяльності, information base activity, информационная основа деятельности, професійна самореалізація, professional self-realization, профессиональная самореализация

Бібліографічний опис