Психологія професіогенезу керівника системи МВС України: монографія

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Харків: ФОП Бровін О. В., 2023. - 320 с.

Анотація

Монографію присвячено питанням професіогенезу керівника системи МВС України у площині діалектичної єдності професіоналізму діяльності та професіоналізму особистості. Запропоновано модель та розроблено прикладні рекомендації щодо сприяння професіогенезу керівника системи МВС України. Видання покликане підвищити ефективність психологічного забезпечення професійної управлінської діяльності працівників органів та підрозділів МВС України та буде корисним тим, хто цікавиться даною проблематикою.
The monograph is devoted to the issues of professional development of the head of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine in the plane of dialectical unity of professionalism of activity and professionalism of personality. A model has been proposed and applied recommendations have been developed for promoting the professional development of the head of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine. The publication is designed to increase the effectiveness of the psychological support of professional management activities of employees of the bodies and units of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine and will be useful to those who are interested in this issue.
Монография посвящена вопросам профессиогенеза руководителя системы МВД Украины в плоскости диалектического единства профессионализма деятельности и профессионализма личности. Предложена модель и разработаны прикладные рекомендации по содействию профессиогенезу руководителя системы МВД Украины. Издание призвано повысить эффективность психологического обеспечения профессиональной управленческой деятельности работников органов и подразделений МВД Украины и будет полезно тем, кто интересуется данной проблематикой.

Опис

Ключові слова

психологія, Україна, Монографії. Monographs. Монографии, професіогенез, МВС України, правоохоронні органи, особистість керівника, керівник, professionogenesis, Ministry of Internal Affairs of Ukraine, psychology, профессиогенез, личность руководителя, МВД Украины, руководитель

Бібліографічний опис

Євдокімова, О. О. Психологія професіогенезу керівника системи МВС України: моногр. / Євдокімова О.О., Бойко-Бузиль Ю.Ю.; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. - Харків: ФОП Бровін О. В. 2023. - 320 с. - ISBN 978-617-7912-04-9.