Особливості мотиваційно – ціннісної сфери злочинців з різним рівнем усвідомлення вини

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Національного університету оборони України. - 2012. - Вип. 2(27). - С. 147-152

Анотація

Визначено, що проблема мотивації є однією з ключових в соціально-психологічній характеристиці будь-якої людської діяльності, у тому числі і протиправного характеру. Проаналізовано особливості мотиваційної структури особистості, а також специфіка цінностей на рівні нормативних ідеалів та індивідуальних пріоритетів злочинців з різним рівнем усвідомлення вини.
The problem of conation is a key one in social-psychological characteristic of any human activity, including illegal ones. Particularities of conative structure of personality and specificity of values in terms of normative ideals and individual priorities of criminals with different levels of realization of guilt have been analyzed in the article.
Проблема мотивации является одной из ключевых в социально-психологической характеристике любой человеческой деятельности, в том числе и противоправного характера. В статье проанализированы особенности мотивационной структуры личности, а также специфика ценностей на уровне нормативных идеалов и индивидуальных приоритетов преступников с разным уровнем осознания вины.

Опис

Ключові слова

мотив, motive, мотивація, motivation, мотивация, мотиваційно - ціннісна сфера, motivational - valuable sphere, мотивационно – ценностная сфера, злочинець, offender, преступник, усвідомлення вини, awareness of guilt, осознание вины

Бібліографічний опис

Греса, Н. В. Особливості мотиваційно – ціннісної сфери злочинців з різним рівнем усвідомлення вини / Греса Н. В., Кравцова В. В. // Вісник Національного університету оборони України. - 2012. - Вип. 2(27). - С. 147-152.