Суб’єкти загальносоціальної протидії негативному впливу кримінальної субкультури на формування протиправної поведінки засуджених до позбавлення волі

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Форум права. – 2014. – № 3. – С. 172–176.

Анотація

Розглянуто суб’єктний склад загальносоціального рівня протидії негативного впливу кримінальної субкультури на формування протиправної поведінки засуджених до позбавлення волі. Акцентовано увагу на необхідності удосконалення правового забезпечення діяльності відповідних суб’єктів в означеній сфері.
Considered subject composition general social level to counter the negative impact of the criminal subculture formation of wrongful conduct sentenced to imprisonment. Special attention is paid to the need to improve the legal support of the relevant stakeholders in the designated area.
Рассмотрен субъектный состав общесоциального уровня противодействия негативного влияния криминальной субкультуры на формирование противоправного поведения осужденных к лишению свободы. Акцентировано внимание на необходимости усовершенствования правового обеспечения деятельности соответствующих субъектов в обозначенной сфере.

Опис

Левченко, А. М. Суб’єкти загальносоціальної протидії негативному впливу кримінальної субкультури на формування протиправної поведінки засуджених до позбавлення волі [Електронний ресурс] / А. М. Левченко // Форум права. – 2014. – № 3. – С. 172–176. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2014_3_29.pdf.
Левченко А. М. "Суб’єкти загальносоціальної протидії негативному впливу кримінальної субкультури на формування протиправної поведінки засуджених до позбавлення волі." Форум права 3 (2014): 172–176.

Ключові слова

Кримінологія. Criminology. Криминология, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, кримінальна субкультура, суб’єкти протидії злочинності, правове забезпечення, засуджені до позбавлення волі, криминальная субкультура, субъекты противодействия преступности, осужденные к лишению свободы, criminal subculture, sentenced to imprisonment, wrongful conduct of persons

Бібліографічний опис