Окремі аспекти електронної петиції як засобу реалізації права територіальної громади на здійснення місцевого самоврядування

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Актуальні проблеми правової науки і державотворення в Україні в контексті правової інтеграції : матеріали Х Міжнар. наук-практ. конф. (м. Суми, 20-21 трав. 2017 р.). – Суми: Видав. дім «Ельдорадо», 2017. – С. 21 - 23.

Анотація

Зазначено, що незважаючи на те, що територіальна громада є первинним суб’єктом місцевого самоврядування, який має право безпосередньо вирішувати питання місцевого значення, нажаль, сучасні реалії свідчать про наявність надмірної бюрократизації процедур здійснення форм безпосередньої локальної демократії. Одним із шляхів вирішення зазначеної проблеми може бути інститут удосконаленої місцевої електронної петиції.
It is noted that, despite the fact that the territorial community is the primary subject of local self-government, which has the right to directly resolve issues of local importance, unfortunately, modern realities indicate the presence of excessive bureaucratization of procedures for implementing forms of direct local democracy. One of the ways to solve this problem can be the institution of an improved local electronic petition.
Отмечено, что, несмотря на то, что территориальная община является первичным субъектом местного самоуправления, который имеет право непосредственно решать вопросы местного значения, к сожалению, современные реалии свидетельствуют о наличии чрезмерной бюрократизации процедур осуществления форм непосредственной локальной демократии. Одним из путей решения данной проблемы может быть институт усовершенствованной местной электронной петиции.

Опис

Лубенець С. А. Окремі аспекти електронної петиції як засобу реалізації права територіальної громади на здійснення місцевого самоврядування / С. А. Лубенець // Актуальні проблеми правової науки і державотворення в Україні в контексті правової інтеграції : матеріали Х Міжнар. наук-практ. конф. (м. Суми, 20-21 трав. 2017 р.) / МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ,Сумська філія Харк. нац. ун-ту внутр. справ. – Суми: Видав. дім «Ельдорадо», 2017. – С. 21 - 23.

Ключові слова

Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Конституційне право. Constitutional Law. Конституционное право, електронна петиція, територіальна громада, місцеве самоврядування, электронная петиция, территориальная община, местное самоуправление, electronic petition, territorial community, local government

Бібліографічний опис