Про організаційно-контрольну та наглядову діяльність Прокуратури України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2003

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2003. – Вип. 21, ч.1. - С. 48-54

Анотація

Розглянута організаційно-контрольна та наглядова діяльність Прокуратури України. Підкреслено, що в умовах перехідного періоду, коли держава знаходиться в соціально-економічній і правовій нестабільності, загально наглядова функція, яка залишена Конституцією України за прокуратурою, до введення в дію законів, що регламентують діяльність державних органів, контролюючих дотримання законів, є однією з найважливіших. Рассмотрена организационно-контрольная и надзорная деятельность прокуратуры Украины. Подчеркнуто, что в условиях переходного периода, когда государство находится в социально-экономической и правовой нестабильности, обще надзорная функция, которая оставлена Конституцией Украины за прокуратурой, до введения в действие законов, регламентирующих деятельность государственных органов, контролирующих соблюдение законов, является одной из важнейших. The organizational and control and supervisory activities of the prosecutor's office of Ukraine are considered. It is emphasized that in a transitional period when the state is in socio-economic and legal instability, the general supervisory function that the Constitution of Ukraine left for the prosecutor's office, before the laws governing the activities of state bodies that monitor compliance with laws, is enacted, is one of the most important.

Опис

Бородін, І. Л. Про організаційно-контрольну та наглядову діяльність Прокуратури України / І. Л. Бородін // Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2003. – Вип. 21, ч.1. - С. 48-54

Ключові слова

Адміністративне право та процес. Адміністративна діяльність. Administrative Law and Procedure. Administrative Activity. Административное право и процесс. Административная деятельность, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, прокуратура, prosecutor's office, організаційно-контрольна діяльність, организационно-контрольная деятельность, organizational control activities, наглядова діяльність, надзорная деятельность, supervisory activities, нагляд за виконанням законів, надзор за исполнением законов, law enforcement

Бібліографічний опис