Зарубіжний досвід реалізації та забезпечення права на працю

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Virtus, Scientific Journal. - № 26, September, 2018. - Р. 270-274

Анотація

У cтатті розглядаються питання реалізації права на працю та зайнятість для осіб з обмеженими можливостями, гарантоване національним і міжнародним законодавством. Досліджено позитивний досвід таких країн, як США, Канада, Австралія, країни Євросоюзу. В Україні стан реалізації права осіб з обмеженими можливостями на працю не є задовільним та потребує значних зусиль як з боку держави, так і з боку суспільства. Створення спеціального законодавства, яке б регулювало діяльність державних та недержавних органів з питань підтриманої зайнятості осіб з обмеженими можливостями, та їх всебічна підтримка, лобіювання інтересів на парламентському рівні дозволило б інтегрувати у суспільство цих осіб. З’ясовано, що впровадження та функціонування системи підтриманої зайнятості значно покращить ситуацію із працевлаштуванням та зайнятістю серед осіб з обмеженими можливостями. The author of the article has studied the issues of the implementation of the right to labor and the right to employment for people with disabilities, guaranteed by national and international law. The author has researched the positive experience of such countries as the USA, Canada, Australia, the countries of the European Union. The state of the implementation of the right to labor for people with disabilities is not satisfactory in Ukraine, and requires significant efforts from both the state and society. The creation of special legislation regulating the activity of state and non-state agencies on the issues of supported employment of persons with disabilities, and their comprehensive support, lobbying interests at the parliamentary level would allow the integration of these people into society. It has been found out that the introduction and functioning of the system of supported employment will significantly improve the situation with placement and employment among people with disabilities.

Опис

Філіпська Н. О.Зарубіжний досвід реалізації та забезпечення права на працю / Філіпська Н. О. // Virtus, Scientific Journal. - № 26, September, 2018. - Р. 270-274

Ключові слова

право на працю, особи з обмеженими можливостями, конвенція оон про права осіб з інвалідністю, система підтриманої зайнятості, соціалізація, right to work, person with disability, convention on rights of persons with disabilities, system of supported employment, socialization

Бібліографічний опис