Psycho-pedagogical training of operating unit workers of National Police of Ukraine

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Science and Education = Наука і Освіта. – 2017. – № 11. – С. 120-132

Анотація

У статті розкрито зміст і специфіку психологічної підготовки працівників оперативних підрозділів Національної поліції України, обумовлену роботою в оперативно-розшуковій сфері, що пов’язана з екстремальними умовами професійної діяльності. Розглядаються питання юридично-психологічних засад професійної компетентності працівників карного розшуку оперативних підрозділів Національної поліції України. Розглянуто загальнотеоретичні положення оперативно-розшукової діяльності. Аргументовано, що психологічна підготовка працівників Національної поліції України такої категорії працівників саме повинна здійснюватися у вищих навчальних закладах зі специфічними умовами навчання, які виконують0 на певних рівнях вищої освіти підготовку курсантів (слухачів, студентів), ад’юнктів для подальшої служби на посадах офіцерського (сержантського, старшинського) або начальницького складу з метою задоволення потреб Міністерства внутрішніх справ України, Національної поліції. Здійснення професійно-психологічної підготовки працівників оперативних підрозділів Національної поліції України має відбуватися за допомогою спеціальних тренінгів за напрямами роботи оперативних підрозділів. Визначено вимоги до їх професійно-психологічних якостей для успішного виконання завдань в екстремальних умовах. Обґрунтовано необхідність цілеспрямованої екстремальної психологічної підготовки та оптимальні умови організації психологічного тренінгу. Наведено перелік основних завдань психологічної підготовки оперативних підрозділів Національної поліції України в сучасних умовах з урахуванням вже проведених реформ у правоохоронній сфері. Також акцентовано увагу на психологічній підготовці поліцейських у США. Запропоновано запровадження позитивного досвіду психологічної підготовки працівників оперативних підрозділів розвинутих демократичних держав, де така підготовка здійснюється на високому рівні для правоохоронних органів України. Перераховано вимоги моральних якостей, якими повинен володіти оперативний працівник, щоб ефективно виконувати поставлені перед оперативно-розшуковою діяльністю завдання. Наведено шляхи удосконалення психологічного забезпечення оперативних підрозділів Національної поліції України.
The article describes the content and specifics of the psychological training of operational unit employees of the National Police of Ukraine due to the work in the operation and search field, which is associated with the extreme working conditions. Psychological training of National Police staff should be carried out at higher education institutions with specific educational conditions that carry out the training of cadets (students), adjuncts for further work as officers (sergeants) or the commanding staff in order to meet the needs of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine, the National Police. Professional psychological training of operational unit workers of the National Police of Ukraine should be provided by means of special trainings according to the directions of operational units’ work. There are some suggestions of introducing a positive experience of psychological training of operational unit employees of developed democratic states, where such a training is carried out at a high level for law enforcement agencies of Ukraine. These are the requirements of moral qualities that an operational officer must possess in order to perform the tasks assigned to the operation and search activities effectively. The ways of improving the psychological support of operational units of the National Police of Ukraine are presented.
В статье раскрыто содержание и специфику психологической подготовки работников оперативных подразделений Национальной полиции Украины, обусловленную работой в оперативно-розыскной сфере, связанной с экстремальными условиями профессиональной деятельности. Аргументировано, что психологическая подготовка работников Национальной полиции Украины такой категории работников должна осуществляться ввысших учебных заведениях со специфическими условиями обучения. Осуществление профессионально-психологической подготовки работников оперативных подразделений Национальной полиции Украины должно происходить с помощью специальных тренингов по направлениям работы оперативных подразделений . Обоснована необходимость целенаправленной экстремальной психологической подготовки и оптимальные условия организации психологического тренинга. Также акцентировано внимание на психологической подготовке полицейских в США. Предложено внедрение положительного опыта психологической подготовки работников оперативных подразделений развитых демократических государств. Приведены пути усовершенствования психологического обеспечения оперативных подразделений Национальной полиции Украины.

Опис

Mohilevskyi, L. Psycho-pedagogical training of operating unit workers of National Police of Ukraine / Leonid Mohilevskyi, Volodymyr Sevruk, Serhii Pavlenko // Science and Education = Наука і Освіта. – 2017. – № 11. – С. 120-132. – DOI: https://doi.org/10.24195/2414-4665-2017-11-16.
Mohilevskyi, L., V. Sevruk, and S. Pavlenko. "Psycho-Pedagogical Training of Operating Unit Workers of National Police of Ukraine." Science and Education.11 (2017): 120-32. Print.

Ключові слова

Психологія. Рsychology. Психология, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Юридична психологія. Legal psychology. Юридическая психология, Україна. Ukraine. Украина, Національна поліція України. National police of Ukraine. Национальная полиция Украины, Национальная полиция Украины, National police of Ukraine, поліція, полиция, police, оперативні підрозділи, оперативные подразделения, operational units, психологічна підготовка, психологическая подготовка, psychological training, тренінгові технології, тренинговые технологии, training technologies, Освіта. Педагогіка. Education. Pedagogy. Образование. Педагогика, навчальні заклади із специфічними умовами навчання, учебные заведения со специфическими условиями обучения, educational institutions with specific learning conditions, зарубіжний досвід, зарубежный опыт, foreign experience, когнітивні функції, когнитивные функции, cognitive functions, publikatsii u WoS

Бібліографічний опис