Інновативність особистості: психологічні контексти проблеми

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Особистість, суспільство, закон: психологічні проблеми та шляхи їх розв’язання: тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої пам’яті проф. С. П. Бочарової (м. Харків, 30 берез. 2017 р.). – Харків: ХНУВС, 2017. – С. 18-19

Анотація

Представлено аналіз проблеми інновативності особистості у психологічному контексті. Розглянуто поняття «інновація», «інновативна діяльність», «інновативна поведінка», «інновативна особистість». Підкреслено необхідність вивчення психологічної готовності до інновативної діяльності правоохоронців в умовах реформування.
An analysis of the problem of individual innovation in the psychological context is presented. The concept of "innovation", "innovative activity", "innovative behavior", "innovative personality". The need to study psychological readiness is emphasized to the innovative activities of law enforcement officers in the conditions of reform.
Представлен анализ проблемы инновативности личности в психологическом контексте. Рассмотрены понятия «инновация», «инновативная деятельность», «инновативное поведение», "инновативная личность". Подчеркнута необходимость изучения психологической готовности к инновативной деятельности правоохранителей в условиях реформирования.

Опис

Бондарь, М. О. Інновативність особистості: психологічні контексти проблеми / Маргарита Олександрівна Бондарь // Особистість, суспільство, закон: психологічні проблеми та шляхи їх розв’язання: тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої пам’яті проф. С. П. Бочарової (м. Харків, 30 берез. 2017 р.) / МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. Справ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка Нац. акад. пед. наук України; Консультативна місія Європейського Союзу в Україні. – Харків: ХНУВС, 2017. – С. 18-19.

Ключові слова

Психологія. Рsychology. Психология, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, інновація, innovation, инновация, інновативна поведінка, innovative behavior, инновативное поведение, інновативна особистість, innovative personality, инновативная личность

Бібліографічний опис