Становлення і розвиток земської медицини у Кременчуцькому повіті у другій половині XIX століття

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Емінак. - 2018. - № 3(1). - С. 45-50.

Анотація

У статті проаналізована діяльність Кременчуцького повітового земства у другій половині XIX ст. у напрямку розбудови медичної допомоги на селі. Особлива увага звернена на формування медичних установ у повіті, боротьбу з епідемічними захворюваннями, відзначені позитивні та негативні сторони у діяльності лікарів і фельдшерів. У цілому авторам вдалося показати позитивну роботу земства, щодо забезпечення нормальних умов для сільського населення. Значна увага у статті приділена питанню фінансування роботи медичного персоналу, діяльності окремих лікарень. Окремо відзначена робота О. Богаєвського як земського лікаря та гласного. The paper is devoted to the theme of the development of zemstvo medicine in Kremenchug county in thesecond half of the 19th century. The purpose of the publication is to highlight the activities of local self-government bodies in the sphere of the development of medical institutions in our region. It is based on a wide range of sources: a systematic archive of county zemstvo reports, materials from periodicals, memoirs of doctors. The authors reconstructed the work of zemstvo institutions during the second half of the XIX century, decade after decade, pointing to the positive facts and disadvantages.The work of zemstvo doctors and medical assistants on the provision of medical care to the population of the county is noted. Separately, the authors mention the activity of the famous physician O. Bogaevskyi, who for a long time was the head of the zemstvo province hospital, headed the nursing and obstetric school. В статье проанализирована деятельность Кременчугского уездного земства во второй половине XIX в. в направлении развития медицинской помощи на селе. Особое внимание обращено на формирование медицинских учреждений в уезде, борьбу с эпидемическими заболеваниями, отмечены положительные и отрицательные стороны в деятельности врачей и фельдшеров. В целом авторам удалось показать положительную работу земства, по обеспечению нормальных условий для сельского населения. Значительное внимание в статье уделено вопросу финансирования работы медицинского персонала, деятельности отдельных больниц. Отдельно отмечена работа А. Богаевского как земского врача и гласного.

Опис

Крот В. Становлення та розвиток земської медицини у Кременчуцькому повіті у другій половині XIX століття / В. Крот, О. Матета // Емінак. - 2018. - № 3(1). - С. 45-50. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eminak_2018_3(1)__8.

Ключові слова

Історія України. History of Ukraine. История Украины, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, земство, повіт, медицина, лікарі, фельдшери, епідемії, земство, уезд, медицина, врачи, фельдшеры, эпидемии, zemstvo, county, medicine, doctors, medical assistant, epidemics

Бібліографічний опис