Системно-структурний підхід до професіографічного аналізу юридичної праці

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Харківський національний університет внутрішніх справ: 25 років досвіду та погляд у майбутнє (1994–2019 рр.) : зб. тез доп. на міжнар. наук.-практ. конф. до 25-річчя створення ун-ту (м. Харків, 22 листоп. 2019 р.). – Харків, 2019. – С. 76-78.

Анотація

Автор зазначив, що аналіз змісту та умов юридичної діяльності за різними професіями допоміг виділити основні якості, притаманні професіоналам з консультативною спрямованістю трудових функцій. Моральна відповідальність, врівноваженість, тактовність, уважність, професійна компетентність не тільки визначають успішність юридичної праці, але й суттєво впливають на результативність консультативної діяльності юристів. На виявлені професійні особливості та відмінності юридичної праці необхідно зважати у процесі обґрунтування змісту та методик професійної підготовки майбутніх юристів до консультативної діяльності.
The author noted that the analysis of the content and conditions of legal activity in various professions helped to identify the main qualities inherent in professionals with an advisory orientation of labor functions. Moral responsibility, balance, tact, attentiveness, professional competence not only determine the success of legal work, but also have a significant impact on the effectiveness of the advisory activities of lawyers. The identified professional features and differences of legal work must be taken into account in the process of substantiating the content and methods of professional training of future lawyers for advisory activities.
Автор отметил, что анализ содержания и условий юридической деятельности по разным профессиям помог выделить основные качества, присущие профессионалам с консультативной направленностью трудовых функций. Нравственная ответственность, уравновешенность, тактичность, внимательность, профессиональная компетентность не только определяют успешность юридического труда, но и оказывают существенное влияние на результативность консультативной деятельности юристов. Выявленные профессиональные особенности и отличия юридического труда необходимо учитывать в процессе обоснования содержания и методик профессиональной подготовки будущих юристов к консультативной деятельности.

Опис

Василенко, М. Є. Системно-структурний підхід до професіографічного аналізу юридичної праці / М. Є. Василенко // Харківський національний університет внутрішніх справ: 25 років досвіду та погляд у майбутнє (1994–2019 рр.) : зб. тез доп. на міжнар. наук.-практ. конф. до 25-річчя створення ун-ту (м. Харків, 22 листоп. 2019 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2019. – С. 76-78.

Ключові слова

Освіта. Педагогіка. Education. Pedagogy. Образование. Педагогика, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, професіографічний аналіз, профессиографический анализ, professional analysis, юридичні професії, юридические профессии, legal professions, професійна діяльність, профессиональная деятельность, professional activity, зміст юридичної діяльності, содержание юридической деятельности, content of legal activity, методи навчання, методы обучения, teaching methods, форми навчання, формы обучения, forms of education, дослідження праці юристів, исследование труда юристов, research work of lawyers, професійна діяльність юристів, профессиональная деятельность юристов, professional activities of lawyers

Бібліографічний опис