Стратегічні орієнтири вивчення української мови в старшій школі

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Авіація, промисловість, суспільство : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Кременчук, 12 трав. 2022 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Кременчуц. льотний коледж, Наук. парк «Наука та безпека». – Харків : ХНУВС, 2022. – С. 309-310.

Анотація

Зазначено, що стратегічні підходи співпрацюють цілісно на занятті з української мови, враховуючи кожен із підходів, доповнюючи й поглиблюючи один одного, вони є необхідною платформою проектування та проведення заняття у комплексній їх реалізації. Отмечено, что стратегические подходы сотрудничают целостно на занятии украинского языка, учитывая каждый из подходов, дополняя и углубляя друг друга, они являются необходимой платформой проектирования и проведения занятия в комплексной их реализации. It is noted that strategic approaches cooperate holistically in the lesson of the Ukrainian language, taking into account each of the approaches, complementing and deepening each other, they are a necessary platform for designing and conducting classes in their integrated implementation.

Опис

Чередник С. О. Стратегічні орієнтири вивчення української мови в старшій школі / С. О. Чередник / Авіація, промисловість, суспільство : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Кременчук, 12 трав. 2022 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Кременчуц. льотний коледж, Наук. парк «Наука та безпека». – Харків : ХНУВС, 2022. – С. 309-310.

Ключові слова

Освіта. Педагогіка. Education. Pedagogy. Образование. Педагогика, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, вивчення української мови, изучение украинского языка, learning Ukrainian, принципи системності, принципы системности, principles of consistency, когнітивний підхід, когнитивный подход, cognitive approach, системи навчання, системы обучения, learning systems, комунікативна функція, коммуникативная функция, communicative function

Бібліографічний опис