Застосування технологій дистанційного навчання в системі підготовки кадрів у Харківському національному університеті внутрішніх справ

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Харківський національний університет внутрішніх справ в системі підготовки кадрів України: Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 26 верес. 2014 р.). – ХНУВС, 2014. – С. 101-103

Анотація

У доповіді розглядаються практичні аспекти здійснення післядипломної освіти працівників Харківського національного університету внутрішніх справ в галузі розробки дистанційних курсів та проведення дистанційного навчального процесу.
The report deals with the practical aspects of implementation of the post-graduate education teachers of Kharkiv National University of Internal Affairs in the development of distance learning courses and distance learning process.
В докладе рассматриваются практические аспекты осуществления последипломного образования сотрудников Харьковского национального университета внутренних дел в области разработки дистанционных курсов и проведения дистанционного учебного процесса.

Опис

Бугайчук К.Л. Застосування технологій дистанційного навчання в системі підготовки кадрів у Харківському національному університеті внутрішніх справ / Костянтин Леонідович Бугайчук // Харківський національний університет внутрішніх справ в системі підготовки кадрів України : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. ( м. Харків, 26 верес. 2014 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків : ХНУВС, 2014. – С.101-103.

Ключові слова

Освіта. Педагогіка. Education. Pedagogy. Образование. Педагогика, Адміністративне право та процес. Адміністративна діяльність. Administrative Law and Procedure. Administrative Activity. Административное право и процесс. Административная деятельность, Україна. Ukraine. Украина, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, післядипломна освіта, дистанційне навчання, Харківський національний університет внутрішніх справ, последипломное образование, дистанционное обучение, Харьковский национальный университет внутренних дел, post-graduate education, distance learning, Kharkiv National University of Internal Affairs

Бібліографічний опис