Шлях до успіху здобувачів фахової передвищої освіти на заняттях словесності через творчість викладача-коуча

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Авіація, промисловість, суспільство : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Кременчук, 18 трав. 2023 р.). – Кременчук - Харків : ХНУВС, 2023. – С. 540-542

Анотація

Визначено, що сучасний викладач-коуч має допомагати здобувачу освіти планувати свої дії і розподіляти ресурси. Педагогу важливо навчитися користуватися власними ресурсами, які слід вживати поетапно і застосовувати такі нові підходи: вчитися на перемогах; навчання ставиться з акцентом на сильних сторонах; щирий інтерес до людини, підтримка її; віра у потенціал людини; уміння слухати і чути інших; готовність надавати емоційну підтримку.
It was determined that a modern teacher-coach should help the learner plan his actions and allocate resources. It is important for a teacher to learn how to use his own resources, which should be used step by step and apply the following new approaches: learn from victories; training is focused on strengths; sincere interest in a person, support for him; belief in human potential; the ability to listen and hear others; willingness to provide emotional support.
Установлено, что современный преподаватель-коуч должен помогать соискателю образования планировать свои действия и распределять ресурсы. Педагогу важно научиться пользоваться собственными ресурсами, которые следует использовать поэтапно и применять следующие новые подходы: учиться на победах; обучение ставится с акцентом на сильных сторонах; искренний интерес к человеку, поддержка его; вера в потенциал человека; умение слушать и слышать других; готовность оказывать эмоциональную поддержку.

Опис

Ключові слова

педагог, teacher, викладач-коуч, teacher-coach, преподаватель-коуч, здобувач освіти, education seeker, соискатель образования

Бібліографічний опис

Шлемко, М. Шлях до успіху здобувачів фахової передвищої освіти на заняттях словесності через творчість викладача-коуча / Шлемко М., Савченко О. А. // Авіація, промисловість, суспільство : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Кременчук, 18 трав. 2023 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Кременчуц. льотний коледж., Наук. парк «Наука та безпека». – Кременчук - Харків : ХНУВС, 2023. – С. 540-542.