Актуальні проблеми адміністративно-деліктного права України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Харківський національний університет внутрішніх справ

Анотація

Збірник містить наукові розробки науковців, докторантів, аспірантів, адюнктів, магістрів і курсантів Харківського національного університету внутрішніх справ та інших закладів вищої освіти Украї ни, присвячені дослідженню теоретичних і прикладних аспектів розвитку адміністративно-деліктного права України.
The collection contains scientific works of scientists, doctoral students, post-graduate students, assistant professors, masters and cadets of the Kharkiv National University of Internal Affairs and other institutions of higher education of Ukraine, devoted to the study of theoretical and applied aspects of the development of administrative and tort law of Ukraine.
Сборник содержит научные разработки ученых, докторантов, аспирантов, адюнктов, магистров и курсантов Харьковского национального университета внутренних дел и других заведений высшего образования Украины, посвященные исследованию теоретических и прикладных аспектов развития административно-деликтного права Украины.

Опис

Ключові слова

Збірники матеріалів наукових конференцій. Materials of conferences. Сборники материалов научных конференций, Materials of conferences. Збірники матеріалів наукових конференцій. Сборники материалов научных конференций, Україна, адміністративно-деліктне право, адміністративне право, административно-деликтное право, административное право, administrative and tort law, administrative law

Бібліографічний опис

Актуальні проблеми адміністративно-деліктного права України : матеріали круглого столу (м. Вінниця, 31 жовт. 2023 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Каф. адмін. права та процесу ф-ту № 1, Наук. парк «Наука та безпека». – Вінниця : ХНУВС, 2023. – 109 с.

Зібрання