Визначення поняття метакогнітивної регуляції діяльності у психології

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Особистість, суспільство, закон: психологічні проблеми та шляхи їх розв’язання: тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої пам’яті проф. С. П. Бочарової (м. Харків, 30 берез. 2017 р.). – Харків: ХНУВС, 2017. – С. 96-98

Анотація

Розкрито теоретичні підходи до розуміння метакогнітивізму в сучасній когнітивній психології. Розглянуто основні положення метакогнітивної психології. Проаналізовано поняття метакогнітивної регуляції діяльності.
Theoretical approaches to the understanding of metacognitivism in modern cognitive science are revealed psychology. The main provisions of metacognitive psychology are considered. Analyzed the concept of metacognitive regulation of activity.
Раскрыты теоретические подходы к пониманию метакогнитивизма в современной когнитивной психологии. Рассмотрены основные положения метакогнитивной психологии. Проанализировано понятие метакогнитивной регуляции деятельности.

Опис

Курманова, В. В. Визначення поняття метакогнітивної регуляції діяльності у психології / Владислава Василівна Курманова // Особистість, суспільство, закон: психологічні проблеми та шляхи їх розв’язання: тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої пам’яті проф. С. П. Бочарової (м. Харків, 30 берез. 2017 р.) / МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. Справ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка Нац. акад. пед. наук України; Консультативна місія Європейського Союзу в Україні. – Харків: ХНУВС, 2017. – С. 96-98.

Ключові слова

Психологія. Рsychology. Психология, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, метакогнітивізм, metacognitivism, метакогнитивизм, метапізнання, metacognition, метапознание, метакогнітивна психологія, metacognitive psychology, метакогнитивная психология, метакогнітивні процеси, metacognitive processes, метакогнитивные процессы

Бібліографічний опис