Специфіка саморегуляції курсантів – майбутніх правоохоронців у контексті програми психологічного супроводу

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Актуальні питання теорії та практики психолого-педагогічної підготовки фахівців в умовах сучасного освітнього простору: матер. ІІІ наук.-практ. конф. (м. Харків, 21 квіт. 2017 р.). – Харків : ХДАФК, 2017. – С. 90-94

Анотація

Вивчається проблема саморегуляції особистості. Аналізується специфіка саморегуляції курсантів – майбутніх правоохоронців у контексті програми психологічного супроводу.
The problem of self-regulation of personality is considered. The specificity of self-regulation of cadets - future law enforcement officers in the context of the program of psychological support is analyzed.
Изучается проблема саморегуляции личности. Анализируется специфика саморегуляции курсантов - будущих правоохранителей в контексте программы психологического сопровождения.

Опис

Клименко, І. В. Специфіка саморегуляції курсантів – майбутніх правоохоронців у контексті програми психологічного супроводу / І. В. Клименко // Актуальні питання теорії та практики психолого-педагогічної підготовки фахівців в умовах сучасного освітнього простору: матер. ІІІ наук.-практ. конф. (м. Харків, 21 квіт. 2017 р.). – Харків : ХДАФК, 2017. – С. 90-94.

Ключові слова

Психологія. Рsychology. Психология, саморегуляція особистості, курсанти, психологічний супровід, self-regulation of personality, cadets, psychological support, саморегуляция личности, курсанты, психологическое сопровождение

Бібліографічний опис