Поняття та місце господарських судів у національній судовій системі України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Форум права. - 2016. - № 3. - С. 267–272

Анотація

Розглянуто існуючі в правознавстві погляди на зміст та сутність принципів побудови системи судів загальної юрисдикції: спеціалізації, інстанційності та територіальності. Встановлено, що відповідно до принципу спеціалізації господарські суди здійснюють розгляд визначеного в положеннях чинного національного законодавства переліку господарських справ. Визначено, що принцип інстанційності побудови системи судів загальної юрисдикції обумовлено наявними стадіями господарського процесу, відповідно до чого створено господарські суди трьох інстанцій. З’ясовано, що принцип територіальності означає, що система судів загальної юрисдикції, в склад якої входять і господарські суди, побудована з урахуванням адміністративно-територіального устрою держави. Вироблено авторське бачення розуміння поняття «господарський суд».
The existing jurisprudence in views on the content and essence of the principles of construction of the general jurisdiction of the courts system: specialization instance and territoriality. It was found that, in accordance with the principle of specialization of economic courts shall review in particular the provisions of applicable national law in the list of economic affairs. It was determined that the principle of instance construction of the system of general jurisdiction courts is due to the existing stages of the economic process, whereby the established economic courts of three instances. It was found that the principle of territoriality means that the system of courts of general jurisdiction, which includes and economic courts, built according to the administrative-territorial structure of the state. It understood of «economic court» concept of Made author's vision.
Рассмотрены существующие в правоведении взгляды на содержание и сущность принципов построения системы судов общей юрисдикции: специализации, инстанционности и территориальности. Установлено, что в соответствии с принципом специализации, хозяйственные суды осуществляют рассмотрение определенного в нормах действующего национального законодательства перечня хозяйственных дел. Определено, что принцип инстанционности построения системы судов общей юрисдикции обусловлен имеющимися стадиями хозяйственного процесса, в соответствии с чем созданы хозяйственные суды трех инстанций. Выяснено, что принцип территориальности означает, что система судов общей юрисдикции, в состав которой входят и хозяйственные суды, построена с учетом административно-территориального устройства государства. Произведено авторское видение понимание понятия «хозяйственный суд».

Опис

Шатерніков, М. І. Поняття та місце господарських судів у національній судовій системі України [Електронний ресурс] / М. І. Шатерніков // Форум права. – 2016. – № 3. – С. 267–272 . – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2016_3_49.pdf.
Шатерніков М. І. "Поняття та місце господарських судів у національній судовій системі України." Форум права 3 (2016): 267–272.

Ключові слова

Держава і право. State and Law. Государство и право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Господарське право. Business Law. Хозяйственное право, господарські суди, economic courts, хозяйственные суды, судова система, judicial system, судебная система

Бібліографічний опис