Психолого-педагогічне супроводження підготовки майбутніх офіцерів-кінологів до служби в підрозділах Національної поліції України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Особливості організації кінологічної діяльності правоохоронних органів в Україні : тези доп. учасників наук.- практ. конф. (м. Харків, 17 листоп. 2021 р.). – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 14-16

Анотація

Акцентовано, що невід’ємною частиною підготовки майбутніх офіцері-кінологів є побудова внутрішньої самосвідомості здобувача освіти з метою формування в нього уяви щодо майбутньої професії та усвідомлення своєї ролі як у правоохоронних органах, так і у суспільстві в цілому.
It is emphasized that an integral part of the training of future cynologist officers is to build the inner self-consciousness of the student in order to form in him an idea of the future profession and awareness of their role in law enforcement and society as a whole.
Акцентировано, что неотъемлемой частью подготовки будущих офицеров-кинологов является построение внутреннего самосознания соискателя образования с целью формирования у него представления о будущей профессии и осознания своей роли как в правоохранительных органах, так и в обществе в целом.

Опис

Швець, Д. В. Психолого-педагогічне супроводження підготовки майбутніх офіцерів-кінологів до служби в підрозділах Національної поліції України / Дмитро Володимирович Швець // Особливості організації кінологічної діяльності правоохоронних органів в Україні : тези доп. учасників наук.- практ. конф. (м. Харків, 17 листоп. 2021 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 14-16.

Ключові слова

Психологія. Рsychology. Психология, Юридична психологія. Legal psychology. Юридическая психология, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Національна поліція України. National police of Ukraine. Национальная полиция Украины, Национальная полиция Украины, National police of Ukraine, поліція, полиция, police, офіцер-кінолог, офицер-кинолог, cynologist officer, психолого-педагогічне супроводження, психолого-педагогическое сопровождение, psychological and pedagogical support, розвиток особистості, развитие личности, personality development, самопроєктування, самопроектирование, self-design, підготовка поліцейських, подготовка полицейских, police training

Бібліографічний опис