Юридичний механізм забезпечення реальності прав і свобод громадян

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Форум права. – 2010. – № 2. – С. 519–523

Анотація

Досліджується один з принципів правової держави – принцип реальності прав і свобод громадян. Визначається сутність вказаного принципу. Пропонується юридичний механізм забезпечення реальності прав і свобод громадян. Розкриваються елементи даного механізму. Формулюється категорія «реальність прав і свобод громадян» у вузькому і широкому розумінні.
One of lawful state principles - a principle of a reality of the human rights is investigated. The essence of the given principle is defined. The legal mechanism of maintenance of a reality of the rights and freedom of citizens is offered. Elements of the given mechanism reveal. The category «a reality of the human rights» in narrow and wide sense is formulated.
Исследуется один из принципов правового государства – принцип реальности прав и свобод граждан. Определяется сущность данного принципа. Предлагается юридический механизм обеспечения реальности прав и свобод граждан. Раскрываются элементы данного механизма. Формулируется категория «реальность прав и свобод граждан» в узком и широком смысле.

Опис

Турута , О. В. Юридичний механізм забезпечення реальності прав і свобод громадян [Електронний ресурс] / О. В. Турута // Форум права. – 2010. – № 2. – С. 519–523. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2010-2/10tovicg.pdf.
Турута О. В. "Юридичний механізм забезпечення реальності прав і свобод громадян." Форум права 2 (2010): 519-523.

Ключові слова

Конституційне право. Constitutional Law. Конституционное право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, механізм захисту прав людини, реальність прав і свобод громадян, забезпечення прав і свобод людини та громадянина, механизм защиты прав человека, реальность прав и свобод граждан, обеспечение прав и свобод человека и гражданина

Бібліографічний опис