Іронія як засіб реалізації тролінгу

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Актуальні питання гуманітарних наук. - 2021. - Вип. 41, т. 1. - С. 158-162

Анотація

Констатовано, що тролінг можна досліджувати не лише як вияв агресії, а й як іронію на адресу реципієнта, яка є однією з популярних форм комічного інтернет-комунікації. Доведено, що застосування іронії тролями подекуди має на меті отримання задоволення від інтелектуальної гри, креативності, рефлексій над переосмисленням проблемних питань.
It is established that trolling can be studied not only as a manifestation of aggression, but also as irony directed at the recipient, which is one of the popular forms of comic Internet communication. It has been proven that the use of irony by trolls in some places aims to get pleasure from intellectual play, creativity, reflections on rethinking problematic issues.
Констатировано, что троллинг можно исследовать не только как проявление агрессии, но и иронию в адрес реципиента, которая является одной из популярных форм комического интернет-коммуникации. Доказано, что применение иронии троллями иногда имеет целью получение удовольствия от интеллектуальной игры, креативности, рефлексий над переосмыслением проблемных вопросов.

Опис

Єльнікова, Н. Іронія як засіб реалізації тролінгу / Наталія Єльнікова // Актуальні питання гуманітарних наук. - 2021. - Вип. 41, т. 1. - С. 158-162. - DOI :https://doi.org/10.24919/2308-4863/41-1-24.

Ключові слова

Мова. Мовознавство. Літературознавство. Language. Linguistics. History and Criticism of Literature. Язык. Языкознание. Литературоведение, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Інтернет-комунікація, Internet communication, Интернет-коммуникация, іронія, irony, ирония, тролінг, trolling, троллинг, девіантна комунікація, deviant communication, девиантная коммуникация

Бібліографічний опис