Модель конфліктологічної культури науково-педагогічних кадрів вищих навчальних закладів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Управління в освіті : зб. матеріалів V Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Львів, 14–16 квіт. 2011 р.). – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2011. – С. 76–77.

Анотація

Представлена модель конфліктологічної культури науково-педагогічних кадрів вищих навчальних закладів, зазначені механізми, технології її формування, змістовні компоненти та рівні сформованості.
The model of conflictological culture of scientific and pedagogical staff of higher educational institutions has been presented; mechanisms, technologies of its formation, content components and levels of formation have been stated.
Представленная модель конфликтологической культуры научно-педагогических кадров высших учебных заведений, указанны механизмы, технологии ее формирования, содержательные компоненты и уровни сформированности.

Опис

Гіренко, С. П. Модель конфліктологічної культури науково-педагогічних кадрів вищих навчальних закладів / Сергій Петрович Гіренко, Оксана Анатолііївна Гіренко // Управління в освіті : зб. матеріалів V Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Львів,14–16 квіт. 2011 р.) / Ін-т інновац. технологій і змісту освіти [та інші]. – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2011. – С. 76–77.

Ключові слова

Освіта. Педагогіка. Education. Pedagogy. Образование. Педагогика, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, конфліктологічна культура, конфликтологическая культура, conflictological culture, модель конфліктологічної культури, модель конфликтологической культуры, model of conflictological culture, Україна. Ukraine. Украина

Бібліографічний опис