Оцінювання працівниками Національної поліції України стану застосування заходів примусу у службовій діяльності

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Підготовка поліцейських в умовах реформування системи МВС України : зб. наук. пр. – Харків: ХНУВС, 2018. – С. 110-115

Анотація

Викладено проміжні результати дослідження, що проводиться з метою виявлення ставлення працівників Національної поліції до процесу її реформування, проблем, що перешкоджають його проведенню. Розглянуто результати опитування за питаннями, пов’язаними із застосуванням працівниками Національної поліції заходів примусу.
The intermediate results of the research conducted in order to identify the attitude of the National Police to the process of its reform, the problems that hinder its implementation are presented. The results of the survey on issues related to the use of coercive measures by the National Police were considered.
Изложены промежуточные результаты исследования, проводимого с целью выявления отношения работников Национальной полиции в процесс ее реформирования, проблем, препятствующих его проведению. Рассмотрены результаты опроса по вопросам, связанным с применением работниками Национальной полиции мер принуждения.

Опис

Сердюк, О. О. Оцінювання працівниками Національної поліції України стану застосування заходів примусу у службовій діяльності / О. О. Сердюк, І. О. Святокум, О. А. Моргунов // Підготовка поліцейських в умовах реформування системи МВС України : зб. наук. пр. [конф. (м. Харків, 24 трав. 2018 р.)] / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Каф. спец. фіз. підготовки ф-ту № 2. – Харків : ХНУВС, 2018. – С. 110-115.

Ключові слова

Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Національна поліція України. National police of Ukraine. Национальная полиция Украины, Национальная полиция Украины, National Police of Ukraine, Соціологія. Соціальна робота. Sociology. Social Work. Социология. Социальная работа, поліція, фізична сила, physical strength, физическая сила, спеціальні засоби, специальные средства, special tools, зброя, weapon, оружие, соціологічне дослідження, опитування

Бібліографічний опис