Особливості діяльності органів місцевого самоврядування при розробці, затвердженні, реалізації проектів регіонального розвитку

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Право.ua. - 2019. - № 1. - С. 71-75

Анотація

У статті досліджуються особливості діяльності органів місцевого самоврядування при розробці, затвердженні, реалізації, а також контролі за виконанням проектів регіонального розвитку. Розглянуто питання компетенції та повноважень органів місцевого самоврядування в умовах реформування законодавства у даній сфері. Детально висвітлено поняття планування та наголошено на необхідності поетапного підходу до здійснення проектів регіонального розвитку. Приділяється увага особливостям контролю за виконанням проектів регіонального розвитку, в тому числі шляхом оцінки та моніторингу дій посадових осіб органів та організацій, на яких покладено обов’язки по виконанню проектів регіонального розвитку.
The article explores the peculiarities of the activities of local self-government bodies in the development, approval, implementation, as well as control over the implementation of regional development projects. Issues of competence and authority of local self-government bodies in the context of reforming the legislation in this area are considered. The concept of planning is elucidated in detail and the need for a phased approach to implementation of regional development projects is emphasized. Attention is paid to the peculiarities of control over the implementation of regional development projects, including by assessing and monitoring the actions of officials of bodies and organizations in which responsibilities are assigned for the implementation of regional development projects.
В статье исследуются особенности деятельности органов местного самоуправления при разработке, утверждении, реализации, а также контроле за выполнением проектов регионального развития. Рассмотрены вопросы компетенции и полномочий органов местного самоуправления в условиях реформирования законодательства в данной сфере. Подробно освещено понятие планирования и отмечена необходимость поэтапного подхода к осуществлению проектов регионального развития. Уделяется внимание особенностям контроля за исполнением проектов регионального развития, в том числе путем оценки и мониторинга действий должностных лиц органов и организаций, на которых возложены обязанности по выполнению проектов регионального развития.

Опис

Кроленко Д. Ю. Особливості діяльності органів місцевого самоврядування при розробці, затвердженні, реалізації проектів регіонального розвитку / Кроленко Дмитро Юрійович // Право.ua. - 2019. - № 1. - С. 71-75.

Ключові слова

Конституційне право. Constitutional Law. Конституционное право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, местное самоуправление, проект регионального развития, місцеве самоврядування, проект регіонального розвитку, local self-government, regional development project

Бібліографічний опис