Підготовка майбутніх працівників поліції до профілактики домашнього насильства в умовах військового стану в Україні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2024-03-29

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Видавець і виготовлювач – Харківський національний університет внутрішніх справ, вул. Сонячна, № 3-А, м. Вінниця, 21008 . Свідоцтво суб’єкта видавничої справи ДК № 3087 від 22.01.2008

Анотація

Домашнє насильство є серйозною проблемою в сучасному суспільстві, яка особливо актуальна в умовах військового стану, коли стресові ситуації можуть збільшити інциденти насильства. Підготовка майбутніх працівників поліції до профілактики домашнього насильства в умовах військового стану в Україні є важливим завданням, оскільки вони відіграють ключову роль у забезпеченні безпеки громадян та виявленні та припиненні випадків насильства в родинах. Даний дослід присвячений аналізу підходів до підготовки майбутніх працівників поліції в цьому плані, включаючи навчальні програми, тренувальні сценарії та інші методи навчання, спрямовані на виявлення, розуміння та ефективне реагування на випадки домашнього насильства. Зокрема, увага приділяється психологічним аспектам підготовки, включаючи розпізнавання та реагування на стресові ситуації, а також ефективну комунікацію з постраждалими. Висвітлено також важливість співпраці з іншими службами та організаціями, що займаються питаннями домашнього насильства, для комплексного підходу до профілактики та реагування на цю проблему в умовах військового конфлікту.
Domestic violence is a serious issue in modern society, particularly significant in times of military conflict when stressful situations can escalate violence incidents. The preparation of future police officers for preventing domestic violence in conditions of military conflict in Ukraine is a crucial task, as they play a key role in ensuring citizens' safety and identifying and stopping family violence cases. This research is dedicated to analyzing approaches to the training of future police officers in this regard, including educational programs, training scenarios, and other teaching methods aimed at identifying, understanding, and effectively responding to domestic violence cases. Particularly, attention is paid to the psychological aspects of training, including recognizing and responding to stressful situations, as well as effective communication with victims. The importance of collaboration with other services and organizations dealing with domestic violence issues for a comprehensive approach to prevention and response to this problem in the context of military conflict is also highlighted.

Опис

Ключові слова

підготовка, майбутні працівники поліції, домашнє насильство, військовий стан, профілактика, стресові ситуації, тренувальні сценарії, психологічний аспект, комунікація, співпраця, Україна., training, future police officers, domestic violence, military conflict, prevention, stressful situations, training scenarios, psychological aspect, communication, collaboration, Ukraine.

Бібліографічний опис

Дзюбенко М.О. Підготовка майбутніх працівників поліції до профілактики домашнього насильства в умовах військового стану в Україні. Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. Вінниця. ХНУВС. 2024. 308 с.