Уявлення сучасної молоді про наркотизацію суспільства

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених : тези доп. учасників наук.-практ. конф. (м. Харків, 17 трав. 2018 р.). – Харків, 2018. – С. 59-62

Анотація

Проведено моніторингове дослідження розповсюдження наркотиків та інших форм залежності серед молоді м. Харкова «Молодь та наркотики», зроблено деякі висновки про ставлення молоді до споживачів наркотиків, а також безпосередньо до їх споживання.
A monitoring study of the distribution of drugs and other forms of addiction among the youth of Kharkiv "Youth and Drugs" was conducted, some conclusions were drawn about the attitude of young people to drug users, as well as directly to their consumption.
Проведено мониторинговое исследование распространения наркотиков и других форм зависимости среди молодежи г. Харькова «Молодежь и наркотики», сделаны некоторые выводы об отношении молодежи к потребителям наркотиков, а также к их потреблению.

Опис

Галкіна, О. М. Уявлення сучасної молоді про наркотизацію суспільства / Олена Миколаївна Галкіна // Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених : тези доп. учасників наук.-практ. конф. (м. Харків, 17 трав. 2018 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2018. – С. 59-62.

Ключові слова

Соціологія. Соціальна робота. Sociology. Social Work. Социология. Социальная работа, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, соціологічний моніторинг, sociological monitoring, социологический мониторинг, молодь, young, молодежь, наркотизація суспільства, narcotization of society, наркотизация общества, наркотики, drugs

Бібліографічний опис