Навчання професійно-орієнтованого іншомовного спілкування у вищій школі

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Авіація, промисловість, суспільство : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Кременчук, 12 трав. 2022 р.). – Харків : ХНУВС, 2022. – C. 264-266

Анотація

Розглянута cуть навчання профeсійно-орієнтованого іншомовного спілкування, що полягає в його інтeграції зі спеціальними дисциплінами з метою отримання додaткових професійних знань та формування професійно значущих якостей особистостi.
The aim of teaching professionally-oriented foreign language communication, which consists in its integration with special disciplines in order to obtain additional professional knowledge and the formation of professionally significant personality qualities, is considered.
Рассмотрена суть обучения профессионально-ориентированного иноязычного общения, заключающаяся в его интеграции со специальными дисциплинами с целью получения дополнительных профессиональных знаний и формирования профессионально значимых качеств личности.

Опис

Почуєва, В. В. Навчання професійно-орієнтованого іншомовного спілкування у вищій школі / В. В. Почуєва // Авіація, промисловість, суспільство : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Кременчук, 12 трав. 2022 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Кременчуц. льотний коледж., Наук.парк «Наука та безпека». – Харків : ХНУВС, 2022. – C. 264-266.

Ключові слова

модернізація, інтеграція, професійне спілкування, компетентність, мотивація, modernization, integration, professional communication, competence, motivation, модернизация, интеграция, профессиональное общение, компетентность, мотивация

Бібліографічний опис