Впровадження модульно-рейтингової системи у вузівський культурологічний цикл

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2004

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2004. – Вип. 27. - С. 402-406

Анотація

Викладена думка, що впровадження модульно-рейтингової системи в вузівських навчальних курсах «Культурологія» та «Історія культури» дозволить сприяти формуванню світогляду й особистості студента, справді забезпечить фундаментальними і загальноосвітніми знаннями, які потрібні для випуску бакалаврів незалежно від їх подальшої спеціалізації, а також допоможе виявити найбільш обдарованих небайдужих студентів для подальшої магістерської програми. Изложено мнение, что внедрение модульно-рейтинговой системы в вузовских учебных курсах «Культурология» и «История культуры» позволит способствовать формированию мировоззрения и личности студента, действительно обеспечит фундаментальными и общеобразовательными знаниями, которые нужны для выпуска бакалавров независимо от их дальнейшей специализации, а также поможет выявить наиболее одаренных неравнодушных студентов для дальнейшей магистерской программы. The opinion is expressed that the introduction of a module-rating system in the university training courses “Culturology” and “History of Culture” will help to shape the worldview and personality of the student, really provide the fundamental and general knowledge that is needed to graduate bachelors regardless of their further specialization, and will also help identify the most gifted caring students for the further master's program.

Опис

Перцева, В. А. Впровадження модульно-рейтингової системи у вузівський культурологічний цикл / В. А. Перцева // Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2004. – Вип. 27. - С. 402-406

Ключові слова

Освіта. Педагогіка. Education. Pedagogy. Образование. Педагогика, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, культорологічні науки, культурологические науки, модульна технологія навчання, модульная технология обучения, modular training technology, рейтингове оцінювання, рейтинговое оценивание, модульно-рейтингова система навчання, модульно-рейтинговая система обучения

Бібліографічний опис