Проблемні питання щодо правового регулювання запобіжної діяльності органів досудового розслідування

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Підготовка охоронців правопорядку в Харкові (1917– 2017 рр.) : зб. наук. ст. і тез доп. на наук.-практ. конф. до 100-річчя підготовки охоронців правопорядку в Харкові (м. Харків, 25 листоп. 2017 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2017. – С.51-53.

Анотація

Тези присвячені аналізу чинного законодавства щодо регламентації проведення запобіжної діяльності слідчим у кримінальному провадженні. Виявлено прогалину з цих питань у законодавстві та зокрема в КПК України. Запропоновано пропозиції про внесення відповідних змін і доповнень в чинне законодавство з цих питань. The author analysed of the current legislation on the regulation of the conduct of preventive activities by an investigator in a criminal proceeding. A gap has been identified in these issues in the legislation and in particular in the CPC of Ukraine. Proposals were made for making appropriate amendments and additions to the current legislation on these issues. Тезисы посвященны анализу действующего законодательства, относительно предупредительной деятельности следователя в уголовном производстве.Обнаружены пробелы по этим вопросам в законодательстве, а также в УПК Украины. Предложено внести соответствующие изменения и дополнения в действующее законодательство по этим вопросам.

Опис

Балац, Р.М. Проблемні питання щодо правового регулювання запобіжної діяльності органів досудового розслідування національної поліції України. Підготовка охоронців правопорядку в Харкові (1917–2017 рр.) : зб. наук. ст. і тез доп. на наук.-практ. конф. до 100-річчя підготовки охоронців правопорядку в Харкові(м. Харків, 25 листоп. 2017 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2017. – С.51-53.

Ключові слова

запобіжна діяльність

Бібліографічний опис