Значення впровадження інноваційних технологій в авіаційну галузь для розвитку економіки

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Авіація, промисловість, суспільство : матеріали І Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 60-річчю КЛК ХНУВС (м. Кременчук, 14 трав. 2020 р.) : у 2 ч. – Харків : ХНУВС, 2020. – Ч. 2. – С. 366 - 368.

Анотація

В статті розглянуто значення впровадження інноваційних технологій в авіаційну галузь для розвитку економіки. Наголошено, що впровадження транспортних інновацій є дуже важливим процесом на будь-якому етапі розвитку держави і є запорукою успішного розвитку транспортної галузі, яка задовольняє зростаючі потреби людини та економіки у своєчасних, безпечних, економічно вигідних перевезеннях вантажів та пасажирів. В статье рассмотрено значение внедрения инновационных технологий в авиационную сферу для развития экономики. Отмечено, что внедрение транспортных инноваций является очень важным процессом на любом этапе развития государства и является залогом успешного развития транспортной отрасли, удовлетворяющей возрастающие потребности человека и экономики в своевременных, безопасных, экономически выгодных перевозках грузов и пассажиров. The article considers the importance of introducing innovative technologies in the aviation industry for economic development. It is emphasized that the introduction of transport innovations is a very important process at any stage of state development and is the key to successful development of the transport industry, which meets the growing needs of man and economy in timely, safe, cost-effective transportation of goods and passengers.

Опис

Павліщева Ю.І. Значення впровадження інноваційних технологій в авіаційну галузь для розвитку економіки / Ю.І. Павліщева // Авіація, промисловість, суспільство : матеріали І Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 60-річчю КЛК ХНУВС (м. Кременчук, 14 трав. 2020 р.) : у 2 ч. – Харків : ХНУВС, 2020. – Ч. 2. – С. 366 - 368.

Ключові слова

Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Економічні науки. Економічна безпека. Economics. Economic Security. Экономические науки. Экономическая безопасность, інноваційні технології, авіаційна галузь, транспортні інновації, військова авіація, цивільна авіація, економіка транспорту, инновационные технологии, авиационная отрасль, транспортные инновации, военная авиация, гражданская авиация, экономика транспорта, innovative technologies, aviation industry, transport innovations, military aviation, civil aviation, transport economics

Бібліографічний опис