Глобальний, регіональний та національний виміри російсько-української війни

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Форум Права. – 2023. – № 1 (74). – С. 52-67

Анотація

Постановка проблеми. Поява потреби у більш точному визначенні глобальних, регіональних і національних вимірів теперішньої російсько-української війни та їх систематизації пов'язана зі зростанням міжнародного інтересу до російсько-українського конфлікту та його впливу на світову політику та геополітичну ситуацію. Їх уточнення може мати важливе значення для розуміння подій в Україні та їх впливу на регіональну безпеку та стабільність, бути корисними для розробки стратегій та політик відносно цього конфлікту, як на національному, так і на міжнародному рівнях. Метою статті є визначення основних складових глобального, регіонального та національного виміру російсько-української війни. Використані такі методи: міждисциплінарний підхід – для розуміння різних вимірів конфлікту та його впливу на різні сфери життя під час війни; критичний аналіз – для розуміння викликів, що постають у процесі розв'язання конфлікту; ретроспективний аналіз – для вивчення причин і наслідків триваючої російсько-української війни та прийняття заходів запобігання аналогічних ситуацій у майбутньому; концептуальний аналіз – для дослідження різних поглядів і підходів пошуку шляхів врегулювання конфлікту та подальшого відродження України. Результати. Визначено глобальний вимір російсько-української війни, зокрема, ознаки, форми, прояви та елементи глобального виміру війни, зміст глобального виміру війни для України та можливості розв'язання війни між росією та Україною; небезпека глобального виміру війни для України та особливості війни між росією та Україною; шляхи запобігання небезпеки поширення глобального виміру війни для України та н аслідки воєнного конфлікту між росією та Україною. Визначено регіональний вимір російсько-української війни, зокрема, регіональні конфлікти, що мали місце в Україні, сутність та небезпека регіонального виміру війни для України, шляхи запобігання небезпеці регіонального виміру війни для України. Визначено національний вимір російсько-української війни, особливості та ознаки національного виміру війни, дій Україні під час війни, розглянуті питання, як Україні перемогти росію у війні та як Україна може відродитись після війни. Висновки. Показано, що глобальний вимір війни для України полягає в загрозі територіальній цілісності та суверенітету держави, а також загрозі міжнародній безпеці та стабільності. Небезпека глобального виміру війни для України полягає в загрозі національній безпеці та територіальній цілісності держави. Небезпека поширення глобального виміру війни для України запобігається розвитком дипломатичних зусиль, забезпеченням безпеки на кордонах, національним єднанням та готовністю населення до небезпек війни, вдосконаленням системи національної безпеки та оборони. Показано, що наслідки воєнного конфлікту між росією та Україною мають країновий та регіональний вимір. Російсько-українська війна є важливим елементом регіональної безпеки та стабільності. Україна була свідком кількох регіональних конфліктів, які мають важливе значення для місцевих жителів та міжнародної спільноти. Регіональний вимір війни для України полягає в тому, що конфлікти відбуваються на її території та в її прилеглих регіонах, спричиняють гуманітарну кризу та порушують права людини. Запобігання небезпеці регіонального виміру війни для України можливе прийняттям комплексу заходів забезпечення миру та стабільності на території країни та її прилеглих регіонах. Показано, що національний вимір війни включає в себе різні аспекти національної ідентичності та інтересів країни, включаючи культурні, соціальні, економічні та політичні фактори. Під час війни успішна їй протидія та захист національних інтересів України вимагає комплексної стратегії, яка включає в себе не тільки військову, але й дипломатичну, економічну та соціальну складові. Щоб Україна перемогла росію у війні, вона повинна змінити свою стратегію та підвищити ефективність військової діяльності. Для відродження України після завершення війни Україна повинна зосередитись на реконструкції та відновленні економіки, соціальної та політичної стабільності.
Problem statement . The emergence of the need for a more precise definition of the global, r egional, and national dimen- sions of the current Russian - Ukrainian war and its systematization is connected with the growing international interest i n the Russian -Ukrainian conflict and its impact on world politics and the geopolitical situat ion. Their clarification may be important for understanding the events in Ukraine and their impact on regional security and may stability and be useful for the devel- opment of strategies and policies on this conflict, both at the national and international levels. The purpose of this article is to determine the main components of the global, regional, and national di mensions of the Russian -Ukrainian war. The fol- lowing methods are used: an interdisciplinary approach – to understand the various dimensions of the conflict and its im- pact on various spheres of life during the war; critical analysis – to understand the challenges that arise in the process of conflict resolution; retrospective analysis - to study the causes and consequences of the ongoing Russian -Ukrainian war and take measures to prevent similar situations in the future; conceptual analysis – for the study of different views and ap- proaches to finding ways to resolve the conflict and the further revival of Ukraine. R esults. The global dimension of the Rus- sian -Ukrainian war is determined, in particular, by the signs, forms, manifestations, and e lements of the worldwide size of the war, the content of the global dimension of the war for Ukraine and the possibil ity of resolving the war between Russia and Ukraine. The global dimension of the Russian -Ukrainian war is determined, in particular, by the signs, forms, manifesta- tions, and elements of the worldwide size of the war the content of the glo bal dimension of the war in Ukraine and the possi- bility of resolving the war between Russia and Ukraine; the danger of the glob al dimension of the war for Ukraine and the specifics of the war between Russia and Ukraine; ways to prevent the danger of spr eading the global dimension of the war for Ukraine and the consequences of the military conflict between Russia and Ukraine. The regional dimension of the Rus- sian -Ukrainian war is defined, in particular, by the regional conflicts that took place in Ukraine, the essence and danger of the regional dimension of the war for Ukraine, and ways to prevent the dang er of the regional dimension of the war f or Ukraine. The national dimension of the Russian -Ukrainian war, the features and signs of the national dimension of the war, the actions of Ukraine during the war, the issues of how Ukraine can defeat Russi a in the war and how Ukraine can be re- vived after the war are considered. Conclusions. It is shown that the global dimension of the war for Ukraine is a threat to the territorial integrity and sovereignty of the state, as well as a threat to interna tional security and stability. The danger of the global dimension of the war for Ukraine lies in the threat to national security and territorial integrity. The risk of spreading the global dimension of the war for Ukraine is prevented by the development of dipl omatic efforts, ensuring security at the bor- ders, national unity, and readiness of the population for the dangers of war, a nd improving the national security and defense system. The consequences of the military conflict between Russia and Ukraine have national and regio nal dimensions. The Russian - Ukrainian war is an important element of regional security and stability. Ukraine has wi tnessed several regional conflicts that are important to residents and the international community. The regional dimension of the war for Ukraine is that the conflicts occur on its territory and in its neighboring regions, causing a humanitarian crisis and violating human rights. Prevention of the danger of the regional dimension of the war for Ukraine is possibl e by adopting a set of measures t o ensure peace and stability on the territory of the country and its adjacent regions. It is shown that the nati onal dimension of war includes various aspects of a country's national identity and interests, including cultural, social, economic and political factors. During the war, successful opposition to it and protection of Ukraine 's national interests requires a comprehensive strategy that includes not only military, but also diplomatic, economic, and social componen ts. F or Ukraine to defeat Russia in the war, it must change its strategy and increase the effectiveness of its military activities. To revive Ukraine after the end of the war, Ukraine must focus on the reconstruction and restoration of the economy, and social and political stability.
Целью статьи является определение основных составляющих глобального, регионального и национального измерения русско-украинской войны.

Опис

Зозуля, І. В. Глобальний, регіональний та національний виміри російсько-української війни [Електронний ресурс] / І. В. Зозуля // Форум Права. – 2023. – № 1 (74). – С. 52-67. – Режим доступу: http://forumprava.pp.ua/files/052-067-2023-1-FP-Zozulia_7.pdf
Зозуля, І. В. (2023). Глобальний, регіональний та національний виміри російсько-української війни. Форум Права, 74 (1), 52-67. http://doi.org/10.5281/zenodo.7016665.
Zozulia, I. V. (2023). Hlobalnyy, rehionalnyy ta natsionalnyy vymiry rosiysko-ukrayinskoyi viyny [Global, Regional and National Dimensions of the Russian-Ukrainian War]. Forum Prava, 74 (1), 52–67. http://doi.org/10.5281/zenodo.7016665.

Ключові слова

Держава і право. State and Law. Государство и право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, російсько-українська війна, оцінка стану держави, національна та міжнародна безпека, завдання перемоги та відродження України, перемога, русско-украинская война, оценка состояния государства, национальная и международная безопасность, задачи победы и возрождения Украины, Russian-Ukrainian war, assessment of the state of the country, national and international security, task of victory and revival in Ukraine

Бібліографічний опис